Powrót

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a zezwolenie na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-08

Cudzoziemcy spoza UE, EOG i Szwajcarii, by móc legalnie pracować w Polsce powinni mieć zezwolenie na pracę lub inny dokument uprawniający do wykonywania pracy. Są jednak okoliczności, które zwalniają obcokrajowca z konieczności posiadania takiego zezwolenia. Jedną z nich jest dokument świadczący o byciu absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej.

Informacji na temat zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych należy szukać w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W § 1 pkt 15 tego dokumentu czytamy, że zezwoleń na pracę uzyskiwać nie muszą cudzoziemcy będący absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych.

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Biorąc pod uwagę fakt, że polski system edukacji jest aktualnie w trakcie przeorganizowania, w związku z wygaszaniem gimnazjów, do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się: licea, technika i szkoły policealne (według obecnej terminologii – w związku z treścią art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – są to szkoły ponadpodstawowe).

Kierując się tymi przepisami, każdy absolwent polskiej szkoły średniej (liceum, technikum) i szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W tym przypadku najwięcej wątpliwości budzą szkoły policealne.

 

Szkoły policealne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoły i placówki mogą być publiczne albo niepubliczne. Również szkoły policealne mogą mieć charakter publiczny albo niepubliczny, co wynika z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f tej ustawy.

Tak więc, cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I nie ma znaczenia, czy była to szkoła publiczna, czy niepubliczna (wpisana do właściwego rejestru) oraz, czy  nauka w szkole policealnej odbywała się w formie stacjonarnej, czy zaocznej (weekendowej itp.). Nie ma znaczenia również kierunek ukończonej szkoły policealnej - cudzoziemiec korzysta z prawa do wykonywania pracy bez zezwolenia we wszystkich podmiotach na terytorium Polski, bez względu na specjalność (branżę).

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) ma charakter bezterminowy (chyba że ulegną zmianie obowiązujące przepisy).

Warto dodać, że cudzoziemiec powinien odpowiednio udokumentować swoje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W tym przypadku, świadectwem ukończenia szkoły. Obcokrajowiec nie musi posiadać dyplomu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły. Stanowisko takie znajduje uzasadnienie w treści art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, w myśl którego ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Państwowa Inspekcja Pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z rodzicielstwem
  Dla rodzica, który chce pozostać aktywny zawodowo, obniżenie wymiary etatu jest sporym udogodnieniem. Podpowiadamy, kto z takiego przywileju może skorzystać.

 • Zezwolenie jednolite – praca w okresie oczekiwania na decyzję wojewody
  Jakie warunki powinien spełnić cudzoziemiec i pracodawca, który chce go zatrudnić, by po złożeniu wniosku o zezwolenie jednolite (na pobyt czasowy i pracę) cudzoziemiec mógł legalnie pracować w okresie oczekiwania na decyzję wojewody? Wyjaśniamy.

 • Karta Polaka a legalna praca
  Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego, na podstawie którego można, np. podejmować pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Nie oznacza to jednak, że cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka nie powinien zadbać o inne warunki legalizujące zatrudnienie. Jakie?

 • Cudzoziemiec nie podjął pracy mimo aktualnego zezwolenia? Pamiętaj o powiadomieniu urzędu [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Aby cudzoziemiec mógł pracować w Polsce, powinien posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy cudzoziemiec z jakichś powodów nie podejmuje zatrudnienia u pracodawcy, na którego zostało wydane zezwolenie. Co w tej sytuacji?

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – obowiązki pracodawcy
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest bardzo popularnym, uproszczonym trybem zatrudniania w Polsce cudzoziemców z 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Warto pamiętać, że pracodawca, który zarejestruje w powiatowym urzędzie pracy taki dokument ma pewne obowiązki. Jakie?

 • Wizy – zmiany w przepisach dotyczących celu wydania
  Od 1 grudnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy określające cel wydania wizy Schengen (C) oraz wizy krajowej (D). Zmieniają one dotychczasowe zapisy. Przedstawiamy aktualny stan prawny, zawarty w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.