Powrót

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a zezwolenie na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-08

Cudzoziemcy spoza UE, EOG i Szwajcarii, by móc legalnie pracować w Polsce powinni mieć zezwolenie na pracę lub inny dokument uprawniający do wykonywania pracy. Są jednak okoliczności, które zwalniają obcokrajowca z konieczności posiadania takiego zezwolenia. Jedną z nich jest dokument świadczący o byciu absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej.

Informacji na temat zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych należy szukać w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W § 1 pkt 15 tego dokumentu czytamy, że zezwoleń na pracę uzyskiwać nie muszą cudzoziemcy będący absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych.

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Biorąc pod uwagę fakt, że polski system edukacji jest aktualnie w trakcie przeorganizowania, w związku z wygaszaniem gimnazjów, do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się: licea, technika i szkoły policealne (według obecnej terminologii – w związku z treścią art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – są to szkoły ponadpodstawowe).

Kierując się tymi przepisami, każdy absolwent polskiej szkoły średniej (liceum, technikum) i szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W tym przypadku najwięcej wątpliwości budzą szkoły policealne.

 

Szkoły policealne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoły i placówki mogą być publiczne albo niepubliczne. Również szkoły policealne mogą mieć charakter publiczny albo niepubliczny, co wynika z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f tej ustawy.

Tak więc, cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I nie ma znaczenia, czy była to szkoła publiczna, czy niepubliczna (wpisana do właściwego rejestru) oraz, czy  nauka w szkole policealnej odbywała się w formie stacjonarnej, czy zaocznej (weekendowej itp.). Nie ma znaczenia również kierunek ukończonej szkoły policealnej - cudzoziemiec korzysta z prawa do wykonywania pracy bez zezwolenia we wszystkich podmiotach na terytorium Polski, bez względu na specjalność (branżę).

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) ma charakter bezterminowy (chyba że ulegną zmianie obowiązujące przepisy).

Warto dodać, że cudzoziemiec powinien odpowiednio udokumentować swoje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W tym przypadku, świadectwem ukończenia szkoły. Obcokrajowiec nie musi posiadać dyplomu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły. Stanowisko takie znajduje uzasadnienie w treści art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, w myśl którego ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Państwowa Inspekcja Pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
  Gdy mówimy o przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę powinniśmy sięgnąć do artykułów 231, 231a i 232 Kodeksu pracy. Jakie obowiązki ma poprzedni i nowy pracodawca? Jakie prawa przysługują w tej sytuacji pracownikom? Odpowiadamy.

 • Odpowiedzialność materialna pracownika
  Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach Kodeksu pracy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy
  Cudzoziemcowi, będącemu absolwentem polskiej uczelni, który poszukuje pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić.

 • Umowa o pracę - zmiana warunków i powierzenie innej pracy
  Umowa o pracę jest najpopularniejszym rodzajem nawiązania stosunku pracy. Zdarzają się przypadki, że w trakcie trwania umowy pracodawca chce zmienić warunki pracy, zawarte w dokumencie. Co wtedy? I jak wygląda sytuacja przy tymczasowym powierzeniu innej pracy?

 • Terminarz przyjmowania wniosków w ramach tarczy antykryzysowej
  Do kiedy firmy mogą składać wnioski do urzędów pracy?

 • Zatrudnianie cudzoziemców przez osoby fizyczne
  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, również mogą zatrudniać cudzoziemców. Dotyczy to głównie tych, którzy szukają pomocy domowej lub opiekuna osoby starszej. Jakie obowiązki powinna spełnić osoba fizyczna, która chce zatrudnić cudzoziemca?

 • Zaproszenie a praca cudzoziemca w Polsce
  Zaproszenie jest dokumentem, który umożliwia uzyskanie przez cudzoziemca wizy w polskim konsulacie. Wiza taka nie wyklucza podjęcia pracy w Polsce. Należy jednak spełnić pewne warunki. Są też ograniczenia. Jakie? Odpowiadamy.

 • Cel wydania wizy krajowej lub Schengen
  Wiza jest dokumentem wydawanym w polskim konsulacie w kraju ojczystym cudzoziemca w celu przyjazdu do Polski. Cel wydania wizy określa ustawa o cudzoziemcach.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.