Powrót

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a zezwolenie na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-08

Cudzoziemcy spoza UE, EOG i Szwajcarii, by móc legalnie pracować w Polsce powinni mieć zezwolenie na pracę lub inny dokument uprawniający do wykonywania pracy. Są jednak okoliczności, które zwalniają obcokrajowca z konieczności posiadania takiego zezwolenia. Jedną z nich jest dokument świadczący o byciu absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej.

Informacji na temat zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych należy szukać w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W § 1 pkt 15 tego dokumentu czytamy, że zezwoleń na pracę uzyskiwać nie muszą cudzoziemcy będący absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych.

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Biorąc pod uwagę fakt, że polski system edukacji jest aktualnie w trakcie przeorganizowania, w związku z wygaszaniem gimnazjów, do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się: licea, technika i szkoły policealne (według obecnej terminologii – w związku z treścią art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – są to szkoły ponadpodstawowe).

Kierując się tymi przepisami, każdy absolwent polskiej szkoły średniej (liceum, technikum) i szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W tym przypadku najwięcej wątpliwości budzą szkoły policealne.

 

Szkoły policealne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoły i placówki mogą być publiczne albo niepubliczne. Również szkoły policealne mogą mieć charakter publiczny albo niepubliczny, co wynika z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f tej ustawy.

Tak więc, cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I nie ma znaczenia, czy była to szkoła publiczna, czy niepubliczna (wpisana do właściwego rejestru) oraz, czy nauka w szkole policealnej odbywała się w formie stacjonarnej, czy zaocznej (weekendowej itp.). Nie ma znaczenia również kierunek ukończonej szkoły policealnej - cudzoziemiec korzysta z prawa do wykonywania pracy bez zezwolenia we wszystkich podmiotach na terytorium Polski, bez względu na specjalność (branżę).

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) ma charakter bezterminowy (chyba że ulegną zmianie obowiązujące przepisy).

Warto dodać, że cudzoziemiec powinien odpowiednio udokumentować swoje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W tym przypadku, świadectwem ukończenia szkoły. Obcokrajowiec nie musi posiadać dyplomu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły. Stanowisko takie znajduje uzasadnienie w treści art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, w myśl którego ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Państwowa Inspekcja Pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
  Pracodawco! Zanim podpiszesz umowę z cudzoziemcem, zapoznaj się z tymi informacjami!

 • Wiza – ważne informacje na dokumencie
  Wiza jest jednym z dokumentów pobytowych, uprawniających cudzoziemca (który takiego dokumentu potrzebuje) do przekroczenia granicy i pobytu. Na wizie znajdują się istotne informacje, które mają wpływ na zatrudnienie obcokrajowca. Opisujemy najważniejsze z nich.

 • Praca zdalna świadczona przez cudzoziemca
  Przedłużający się stan epidemii nasilił zjawisko pracy zdalnej. Coraz więcej polskich firm chce korzystać także z pracy cudzoziemców na odległość. Istotą pracy zdalnej jest fakt, że miejsce wykonywania pracy nie zawsze musi być tożsame z siedzibą pracodawcy. Czy w takim przypadku cudzoziemiec wykonujący pracę zdalną polskiemu pracodawcy potrzebuje zezwolenia na pracę?

 • Jak policzyć okres pracy na oświadczeniu? [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jak prawidłowo policzyć ten okres?

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
  Gdy mówimy o przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę powinniśmy sięgnąć do artykułów 23(1), 23(1a) i 23(2) Kodeksu pracy. Jakie obowiązki ma poprzedni i nowy pracodawca? Jakie prawa przysługują w tej sytuacji pracownikom? Odpowiadamy.

 • Wizy – zmiany w przepisach dotyczących celu wydania
  Od 1 grudnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy określające cel wydania wizy Schengen (C) oraz wizy krajowej (D). Zmieniają one dotychczasowe zapisy. Przedstawiamy aktualny stan prawny, zawarty w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

 • Zwolnienie z informacji starosty
  Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Dołącza się go m.in. do wniosku o zezwolenie na pracę. Opisujemy sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca
  Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca, musisz wcześniej uzyskać dla niego odpowiednie zezwolenie na pracę. Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę, dlatego najlepiej przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z ich poszczególnymi typami.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.