Powrót

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-11-13

Kogo i na jaki okres można zatrudnić na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

 

Rejestracja oświadczenia w urzędzie pracy

Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Warto wiedzieć!

Limit 6 miesięcy pracy dotyczy konkretnego cudzoziemca, a nie pracodawcy. Cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczeń u więcej niż jednego pracodawcy, ale nie może przekroczyć limitu czasowego.

Gdzie i w jaki sposób dokonuje się rejestracji oświadczenia?

W celu rejestracji oświadczenia podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca. Dokument ten powinien być wypełniony czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i cudzoziemca. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy w celu wykonywania pracy.

Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

Pamiętaj!

Oświadczenie rejestruje w urzędzie pracy pracodawca i oświadczenie to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.

Jakie dokumenty należy przedstawić w powiatowym urzędzie pracy?

W urzędzie pracy należy przedstawić:

  • wypełnione czytelnie oświadczenie wraz z pouczeniem (w dwóch kopiach),
  • dowód osobisty – w przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku pracodawcy niebędącego osobą fizyczną,
  • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego – w przypadku prowadzenia działalności rolniczej.

Dokumenty składa pracodawca lub osoba do tego upoważniona.

Dodatkowe informacje

Praca w ramach zarejestrowanego oświadczenia musi być wykonywana na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego, w zakresie:

  • zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzania składek;
  • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
  • przepisów Kodeksu Pracy.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zatrudnienia przez osobę rejestrującą oświadczenie wskazanej przez niego liczby pracowników bądź jakichkolwiek innych wątpliwości sugerujących możliwość wystąpienia nadużyć urząd pracy może powiadomić organy konsularne i kontrolne - Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy i Policję.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.