BAZA AKTÓW PRAWNYCH BAZA AKTÓW PRAWNYCH

Wyszukiwarka aktów prawnych

Pliki aktów prawnych do pobrania

  Nazwa Rozmiar Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 454 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 31 kB pobierz
Ustawa z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 149 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych 162 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w spawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych 111 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 437 kB pobierz
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 275 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 608 kB pobierz
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 263 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 633 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca 418 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 230 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 258 kB pobierz
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 158 kB pobierz
Ustawa z dnia 6 maja 2010 r o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 309 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie programów specjalnych 186 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 224 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 460 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 190 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 343 kB pobierz
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r o świadczeniach przedemerytalnych 163 kB pobierz
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 125 kB pobierz
Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 791 kB pobierz
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 215 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 503 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 369 kB pobierz
Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” 359 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 109 kB pobierz
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r o praktykach absolwenckich 36 kB pobierz
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1.72 MB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 794 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 559 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 170 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 202 kB pobierz
Ustawa z dnia 11 października 2013 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 186 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 451 kB pobierz
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 930 kB pobierz
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach 1.78 MB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego 182 kB pobierz
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 1.12 MB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 29 kB pobierz
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy 1.18 MB pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 406 kB pobierz
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1.15 MB pobierz
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 84 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 488 kB pobierz
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 8002008 z dnia 6 sierpnia 2008 r 332 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta 142 kB pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 976 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 179 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 183 kB pobierz
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 564 kB pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych 36 kB pobierz
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach 162 kB pobierz
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 118 kB pobierz

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Raporty i wywiady

 • Praca
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Rozwój
  Umiejętności osobiste,
  Poszukiwanie pracy, Kariera zawodowa

 • Bezrobotni i poszukujący pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy