Powrót

Zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-02-03

Czym jest zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń, urządzeń, zakupu urządzeń i oprogramowania do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, a także rozpoznania przez służby medyczne potrzeb?

Zwrot ww. kosztów jest formą wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i w związku z tym adaptujących miejsce pracy do ich potrzeb.

Na kogo można otrzymać zwrot kosztów adaptacji, zakupu urządzeń i rozpoznania potrzeb?

Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń, urządzeń, zakup urządzeń i oprogramowania możesz otrzymać dla:

  • niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • zatrudnionych u Ciebie pracowników niepełnosprawnych.

Kiedy możesz ubiegać się o zwrot kosztów związanych z adaptacją, zakupem urządzeń i rozpoznaniem potrzeb?

Możesz ubiegać się o zwrot takich kosztów, jeżeli chcesz przystosować stanowisko pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i zatrudnić ich przez co najmniej 36 miesięcy.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej (bez podatku VAT i podatku akcyzowego). Sprawdź aktualne kwoty.

Kwota zwrotu kosztów związanych z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących miejsc pracy.

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli chcesz zatrudnić pracownika niepełnosprawnego na okres krótszy niż 36 miesięcy lub przyczyną niepełnosprawności pracownika zatrudnionego w Twoim zakładzie pracy było zawinione przez Ciebie lub Twojego pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Przydatne informacje

Jeżeli będziesz zatrudniać osobę niepełnosprawną krócej niż 36 miesięcy, jesteś zobowiązany do zwrotu środków w wysokości 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do 36 miesięcy. Zwrot ten nastąpi w ciągu trzech miesięcy. Nie będziesz musiał zwracać środków, o ile w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną zatrudnisz inną osobę niepełnosprawną, skierowaną przez urząd pracy.

Zwrotu kosztów dokona starosta na podstawie zawartej z Tobą umowy, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez Ciebie przed podpisaniem umowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późn. zm. (art. 26)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy