Powrót

Uprawnienia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Z jakich usług rynku pracy możesz skorzystać, będąc niepełnosprawną osobą bezrobotną lub poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu?

Jako osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu możesz skorzystać z:

 • pośrednictwa pracy – polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; pozyskiwaniu ofert pracy; upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy; udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach; pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw Unii Europejskiej może być realizowane w ramach sieci EURES;
 • poradnictwa zawodowego – jest to udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
 • usług EURES – polegają one na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej; udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych; przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności zatrudnienia; inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi;
 • szkoleń – powiatowe urzędy pracy organizują szkolenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Ich celem jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia oraz podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w przypadku braku kwalifikacji zawodowych, konieczności ich zmiany w związku z brakiem pracy oraz utraty zdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu. Szkolenia są bezpłatne – koszty finansowane są ze środków PFRON lub Funduszu Pracy. Jeżeli nie ukończysz szkolenia z własnej winy – jesteś zobowiązany do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem przerwania szkolenia było podjęcie przez Ciebie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
 • szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać, będąc niepełnosprawną osobą bezrobotną lub poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu?

Jako osoba niepełnosprawna bezrobotna możesz skorzystać z takich form wsparcia, jak:

 • staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a bezrobotnym;
 • przygotowanie zawodowe dorosłych – to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.
 • prace interwencyjne – to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych;
 • roboty publiczne – zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków;
 • prace społecznie użyteczne – instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu;
 • pożyczka szkoleniowa – udzielana na sfinansowanie kosztów szkolenia, przyznawana na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej;
 • finansowanie kosztów egzaminów, licencji – przyznawane jest przez powiatowy urząd pracy na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę;
 • finansowanie studiów podyplomowych – starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować koszty studiów  podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie to może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów;
 • stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki – instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych, które decydują się podjąć dalszą naukę w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych;
 • zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania – obejmuje koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego czy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz koszty zakwaterowania;
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem – możliwość uzyskania po wcześniejszym udokumentowaniu części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:
  • dzieckiem lub dziećmi do lat sześciu,
  • osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną;
 • bony dla bezrobotnych w wieku do 30. roku życia (bon na zasiedlenie, stażowy, szkoleniowy);
 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – możesz otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli nie otrzymałeś środków publicznych na ten cel. Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

        Przed podpisaniem umowy powinieneś przedstawić staroście:

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopię koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej;
 • kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 • zobowiązanie spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę. Wysokość środków jest określona w umowie zawartej ze starostą, ich wysokość nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał.

        Składając wniosek, zobowiązujesz się do:

 • przeznaczenia środków na cel określony w umowie,
 • prowadzenia działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
 • umożliwienia wykonania przez starostę czynności weryfikacyjnych,
 • informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie siedmiu dni od dnia ich wystąpienia, rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,
 • zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy; odsetek się nie nalicza, gdy środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy,
 • zabezpieczenia zwrotu kwoty środków – w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, jej zmiana też wymaga formy pisemnej.

Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez Ciebie kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a zamierzasz dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. W takim przypadku kopię koncesji należy przedstawić w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem ich zwrotu.

Jako osoba niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, możesz skorzystać z:

 • prac interwencyjnych,
 • stażu,
 • szkoleń,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zwrotu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych
 • refundacji kosztów przejazdu,
 • refundacji kosztów zakwaterowania,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • dofinansowania studiów podyplomowych,
 • bonów dla bezrobotnych w wieku do 30. roku życia (bon na zasiedlenie, stażowy i szkoleniowy),
 • szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych.

PAMIĘTAJ!

W powiatowym urzędzie pracy dowiesz się, z czego aktualnie możesz skorzystać!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.