Powrót

Świadczenie przedemerytalne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-02

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełni warunki określone w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 ze zm.). Warunki te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to warunki jednakowe dla wszystkich osób, które ubiegają się o świadczenie przedemerytalne, druga – to warunki szczególne, uzależnione m.in. od stażu pracy, wieku, przyczyn rozwiązania stosunku pracy itd.

Jakie warunki muszą spełnić wszystkie osoby?

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy, świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełnia szczególne warunki wymagane do przyznania tego świadczenia, jeżeli:

  • przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia) albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową lub była zatrudniona w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Od 1 lutego 2011 r. termin ten – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – podlega przywróceniu na wniosek osoby zainteresowanej. O jego przywróceniu rozstrzyga organ rentowy.

Jakie warunki szczególne muszą zostać spełnione?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które można zaklasyfikować do jednej z grup z poniższej tabeli:

OKOLICZNOŚĆ WARUNEK WIEK STAŻ PRACY
Zwolnienie z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy 56 lat – kobieta
61 lat – mężczyzna
20 lat – kobieta
25 lat – mężczyzna
Zwolnienie z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy;
osiągnięcie stażu do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie z pracy
bez względu na wiek 34 lata – kobieta
39 lat – mężczyzna
Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy 55 lat – kobieta
60 lat – mężczyzna
30 lat – kobieta
35 lat – mężczyzna
Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy bez względu na wiek 35 lat – kobieta
40 lat – mężczyzna
Ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej 24 miesiące nieprzerwanego prowadzenia działalności i opłacania składek 56 lat – kobieta
61 lat – mężczyzna
20 lat – kobieta
25 lat – mężczyzna
Ustanie prawa do renty 5 lat nieprzerwanego pobierania renty;
rejestracja w PUP w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty
55 lat – kobieta
60 lat – mężczyzna
 
20 lat – kobieta
25 lat – mężczyzna
Ustanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci podopiecznego co najmniej 365 dni nieprzerwanego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna 55 lat – kobieta
60 lat – mężczyzna

20 lat – kobieta
25 lat – mężczyzna

Jaka jest wysokość świadczenia przedemerytalnego?

Świadczenie przedemerytalne ustalane na podstawie Ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych przysługuje w wysokości wynoszącej  – od 1 marca 2024 r. – 1 794,70 zł brutto. Świadczenie przedemerytalne podlega okresowej waloryzacji, która jest przeprowadzana na zasadach i w terminach przewidzianych w ww. ustawie.

Przydatne informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie internetowej Zakładu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.