Назад

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-24

Rejestracja w urzędzie pracy nie oznacza automatycznego przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jakie warunki należy spełniać, aby go otrzymać? Od kiedy jest on naliczany? Na jakie terminy bezrobotny powinien zwrócić uwagę? Wyjaśniamy.

Jeśli w dniu rejestracji bezrobotny udokumentuje wymagany okres uprawniający go do zasiłku, a urząd pracy akurat nie dysponuje propozycją odpowiedniej pracy, propozycją stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych, wtedy świadczenie to jest przyznawane.

 

18 miesięcy – prawo do zasiłku

Urząd pracy pod kątem prawa do zasiłku dla bezrobotnych sprawdza 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację. Jeśli bezrobotny udokumentuje w tym czasie przynajmniej 365 dni uprawniające do zasiłku, zostanie mu on przyznany. Nie trzeba składać osobnego wniosku o przyznanie zasiłku. Prawo do świadczenia jest weryfikowane od razu podczas rejestracji w urzędzie.

 

Czytaj także: Na jaki okres przyznawane jest prawo do zasiłku?

 

365 dni – okres uprawniający do zasiłku

Podstawowym okresem uprawniającym do zasiłku jest praca z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym, od którego pracodawca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Okresy prowadzenia działalności gospodarczej również mogą uprawniać do zasiłku. Warunkiem jest jednak opłacanie z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego przy „Uldze na start” czy opłacaniu preferencyjnych składek do ZUS, nie będzie możliwości wliczenia tego okresu do wymaganych 365 dni.

Osobom, które przed rejestracją pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy czy przebywały na urlopie wychowawczym, urząd pracy bezwzględnie uzna te okresy jako uprawniające do zasiłku.

Więcej o okresach zaliczanych do 365 dni uprawniających do zasiłku przeczytacie tutaj.

 

6 miesięcy – sposób rozwiązania umowy

Bezrobotny przed zarejestrowaniem się w urzędzie powinien dodatkowo prześledzić ostatnie 6 miesięcy, pod kątem sposobu rozwiązania swoich umów o pracę. Jeśli w tym czasie rozwiązał on umowę o pracę za porozumieniem stron lub sam złożył wypowiedzenie, wtedy zasiłek dla bezrobotnych będzie mu przyznany dopiero po 90-ciu dniach tzw. karencji i o te dni skrócony. W przypadku gdy w ostatnich 6 miesiącach umowy kończyły się z upływem okresu na jaki były zawarte, zasiłek będzie przysługiwał od daty rejestracji.

 

Ważne! Jeśli rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania, upadłości pracodawcy, likwidacji pracodawcy, zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy czy też rozwiązania umowy w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika), wtedy zasiłek przyznawany jest od razu.

 

Czytaj także: Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych

 

90 dni – przesunięcie naliczania zasiłku

Karencja w wypłacie zasiłku dla bezrobotnych nie dotyczy wyłącznie osób, których umowy o pracę kończyły się z ich inicjatywy. Rejestracja w urzędzie pracy z zawieszoną działalnością gospodarczą również skutkuje przesunięciem naliczania zasiłku o 90 dni. Jeśli działalność gospodarcza jest zamknięta, świadczenie przyznawane jest od razu.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 71, 75).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - co do zasady - przysługuje osobom, które w trakcie rejestracji w urzędzie pracy udokumentują odpowiedni okres pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jak zatem w świetle przepisów o zasiłku dla bezrobotnych, wygląda kwestia przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy