Назад

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-25

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajduje się określenie „bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych”. Co ono oznacza? Jakie wsparcie jest skierowane szczególnie do bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych? Odpowiadamy.

W art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Departament Rynku Pracy):

„Kryterium przesądzającym o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w rozumieniu ustawy jest dokument potwierdzający zdany egzamin z zakresu kwalifikacji zawodowej: dyplom, świadectwo lub inny dokument uprawniający do wykonywania zawodu lub poświadczający posiadanie kwalifikacji zawodowych. Np. kwalifikacje zawodowe ma osoba posiadająca potwierdzenie odbycia szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu w zakresie obsługi koparko-ładowarki. Są one udokumentowane świadectwem i wpisem do książki operatora wydanym na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”.

 

Czytaj także: Prawa stażysty z urzędu pracy

 

W wyjaśnieniach czytamy też, że zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, np. komputerowych, krawieckich, gastronomicznych, handlowych, budowlanych lub prawa jazdy kat. B, wydawane przez instytucje szkoleniowe, nie są dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji w określonym zawodzie występującym w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego lub Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dokumenty te poświadczają jedynie nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do wykonywania określonych zadań lub czynności zawodowych. Dlatego posiadanie takiego zaświadczenia nie dyskwalifikuje bezrobotnego do zakwalifikowania go do kategorii bezrobotnych nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

 

Czytaj także: Renta rodzinna a status bezrobotnego

 

Za osobę bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych uznaje się w szczególności bezrobotnego, który nie przystąpił do egzaminu lub nie zdał egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych, mimo że ukończył szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe.

 

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Jednym ze wsparć, przeznaczonych szczególnie dla osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki. Może je otrzymać osoba bezrobotna, właśnie bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. Dodatkowo, dochód na osobę w rodzinie na dzień rozpoczęcia nauki nie może przekraczać wysokości dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Osoba bezrobotna, której przyznano to wsparcie może otrzymywać stypendium (w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych) przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Starosta (urząd pracy) może także podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

 

Informacji na temat wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Statusu bezrobotnego a wyjazd
  Jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i planujesz wyjazd? Sprawdź, co mówią przepisy!

 • Jakim składkom podlega osoba bezrobotna?
  Rejestrujesz się w urzędzie pracy? Sprawdź, jakim składkom będziesz podlegać.

 • Indywidualny Plan Działania bezrobotnego [INFOGRAFIKA]
  Czym jest Indywidualny Plan Działania bezrobotnego lub poszukującego pracy i do czego służy? Sprawdź!

 • Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej
  Jednym z obowiązków osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna jest przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Co się kryje pod pojęciem odpowiedniej pracy i co się stanie, gdy bezrobotny nie przyjmie oferty takiego zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Przychód a rejestracja w urzędzie pracy
  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy