Powrót

Praktyki absolwenckie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Praktyka ma na celu pomoc absolwentom w uzyskaniu doświadczenia i nabyciu umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy. Odbywa się ona na podstawie umowy zawartej między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę.

Kto może odbywać praktyki absolwenckie?

Możesz odbywać praktyki absolwenckie, jeżeli ukończyłeś co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyk nie masz ukończonego 30. roku życia.

Jak długo mogą trwać praktyki absolwenckie?

Umowa o praktyki absolwenckie nie może być zawarta na okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli ten sam pracodawca zawrze z Tobą kolejną umowę, może ona trwać łącznie tylko przez wymieniony okres.

Dlaczego warto korzystać z praktyk absolwenckich?

Odbywając praktyki absolwenckie na zasadach określonych w Ustawie o praktykach absolwenckich, zdobywasz doświadczenie zawodowe, a przy tym możesz być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy.

Przydatne informacje

  • wysokość miesięcznego świadczenia z tytułu praktyk absolwenckich nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (sprawdź aktualne kwoty), jeżeli masz prawo do zasiłku, nie stracisz go, idąc na praktyki, pod warunkiem, że otrzymywane przez Ciebie świadczenie z praktyk nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (sprawdź aktualne kwoty), umowa o praktykę nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej,
  • jeżeli praktykę wykonujesz nieodpłatnie, umowę możesz rozwiązać na piśmie w każdym czasie, jeżeli płatnie – umowa może zostać rozwiązana za 7-dniowym wypowiedzeniem,
  • odbywając praktykę, nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu u pracodawcy,
  • odbywanie praktyk stanowi uzasadnioną przyczynę niezgłoszenia się w wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (powinieneś tylko przedstawić właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką),
  • pracodawca, u którego odbywałeś praktyki, jest obowiązany na Twój wniosek wystawić na piśmie zaświadczenie o wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki,
  • pracodawca, który przyjmie Cię na praktykę, zapewnia – na zasadach dotyczących pracowników – bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym również odpowiednie środki ochrony indywidualnej według potrzeb.

Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w Ustawie o praktykach absolwenckich, jeżeli przedstawisz urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 2 pkt 2, art. 33 ust. 3a, art. 75 ust.1 pkt 7)

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.