Powrót

Zezwolenie na pracę a rodzaj umowy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-06-05

Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego. Jedną z informacji widniejącą na dokumencie jest rodzaj umowy, którą pracodawca powinien zawrzeć z cudzoziemcem. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Zezwolenie na pracę (typu A) jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zezwolenie a umowa

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców nie ograniczają pracodawców w tym, jaką umowę mają podpisać z cudzoziemcem. Obowiązuje tu zasada swobody umów wyrażona w Kodeksie cywilnym. W art. 3531 tego dokumentu czytamy, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Warto pamiętać, że o charakterze umowy nie decyduje jej nazwa czy sposób jej sformułowania, ale rzeczywisty przedmiot umowy, poszczególne elementy jej treści, a także sposób i okoliczności jej wykonania.

Rodzaj umowy (umowa o pracę, umowa zlecenia) pracodawca określa we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Informacja ta znajduje się również na wydanym przez wojewodę dokumencie.

 

Czytaj także: Cudzoziemcy - praca w okresie między jednym a drugim zezwoleniem

 

Po uzyskaniu zezwolenia

Po uzyskaniu zezwolenia na pracę, pracodawca powinien zawrzeć z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej. Przed jej podpisaniem podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały (art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Jeżeli cudzoziemiec zna język polski, warto wziąć od niego oświadczenie, że umowa w języku polskim jest dla niego zrozumiała.

Warunek dotyczący zawarcia umowy z cudzoziemcem w formie pisemnej i przedstawieniu mu jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały obejmuje także cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W art. 90d ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy:

1. W przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej.

2. Przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

 

Czytaj także: Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny

 

Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 88f ww. ustawy: zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę nie wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę.

Oznacza to, że jeżeli pracodawca zadeklarował umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia) i taki rodzaj umowy został wpisany w zezwoleniu na pracę, może ją zamienić w trakcie ważności zezwolenia na pracę typu a na umowę o pracę, bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia. W sytuacji odwrotnej, gdy pracodawca uzyskał zezwolenie na pracę z wpisaną w nim umową o pracę i chce ją zamienić na umowę cywilnoprawną, zanim to zrobi, musi uzyskać nowe zezwolenie na pracę.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie na pracę typu A i jeden z obowiązków pracodawcy
  Zezwolenie na pracę typu A legalizuje pracę cudzoziemców, którzy nie są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia, w Polsce. Pracodawca powinien pamiętać o obowiązkach, które na nim spoczywają po uzyskaniu dokumentu. Jednym z nich jest przekazanie zezwolenia cudzoziemcowi. W ilu egzemplarzach i w jakiej formie? Odpowiadamy.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy, który uzyskał dla cudzoziemca zezwolenie na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zatrudniasz cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Masz obowiązki informacyjne względem urzędu wojewódzkiego. Sprawdź, jakie!

 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 2023
  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nazywana specustawą wojenną) obowiązuje od 12 marca 2022 r. Reguluje ona m.in. kwestie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce i ich legalnego zatrudnienia. Od czasu wejścia w życie, ustawa „wojenna” była kilka razy nowelizowana. Co się zmieniło w przepisach dotyczących legalizacji zatrudnienia i legalnego pobytu obywateli Ukrainy w 2023 r.? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite – załącznik nr 1
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę umożliwia legalizację pobytu i pracy cudzoziemca w ramach jednej procedury, dlatego nazywane jest zezwoleniem jednolitym. Wśród dokumentów, które cudzoziemiec musi złożyć do urzędu wojewódzkiego, aby uzyskać takie zezwolenie, jest załącznik nr 1. Kto wypełnia ten dokument i jakie informacje się w nim znajdują? Odpowiadamy.

 • Wynagrodzenie na zezwoleniu na pracę typu A
  W zezwoleniu na pracę, które pracodawca uzyskuje, gdy chce zatrudnić cudzoziemca z kraju trzeciego, określa się m.in. wynagrodzenie. Jakie ono powinno być? Co na ten temat czytamy w przepisach?

 • Cudzoziemcy - zezwolenie na pracę. Kiedy nie jest wymagany nowy dokument?
  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego, którego dokument pobytowy uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Wydaje się je na wniosek pracodawcy dla wskazanego w nim cudzoziemca. W zezwoleniu określa się warunki zatrudnienia. Czy każda ich zmiana wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy