Powrót

Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-03-20

Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

Zezwolenie na pracę jest dokumentem opisanym przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. I to w tym akcie prawnym powinniśmy szukać informacji na temat obowiązku informacyjnego.

 

Kiedy pracodawca ma obowiązek informacyjny?

Kluczowy jest tu art. 88i ww. ustawy, zgodnie z którym podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b;

Art. 88f. 1b stanowi, że podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy może powierzyć mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, o których mowa w art. 88d (Art. 88d. Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.). W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na pracę określającego nowe okoliczności nie jest wymagane.

 

Czytaj także: Nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

I chociaż nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia, pracodawca powinien w terminie 7 dni powiadomić pisemnie wojewodę o powierzeniu pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Okresy powierzenia takiej innej pracy nie mogą być dłuższe niż 30 dni w roku kalendarzowym.

 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 (dotyczy to pracodawcy zagranicznego, który wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego reprezentowania wobec wojewody);
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

 

Warto wiedzieć

W wyjaśnieniach Departamentu Rynku Pracy*, odnoszących się do punktu 5. czytamy, że:

„Termin 7 dni po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w zezwoleniu należy traktować jako najpóźniejszy termin powiadomienia wojewody o niestawieniu się cudzoziemca do pracy. Zatem możliwe jest poinformowanie o niestawieniu się cudzoziemca do pracy z wyprzedzeniem. Urząd wojewódzki powinien włączyć to powiadomienie do akt sprawy i odnotować w systemie informatycznym, jak każde tego typu powiadomienie.”

 

Czytaj także: Przedłużenie zezwolenia na pracę typu A

 

Okoliczności, o których mowa w punktach 5 i 6, a więc: cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę oraz cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące, są powodem do uchylenia zezwolenia na pracę. Stanowi o tym art. 88k ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można jednak uniknąć uchylenia zezwolenia z tych powodów. Stanowi o tym art. 88k ust. 4 ww. ustawy, w którym czytamy, że zezwolenia nie uchyla się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, że cudzoziemiec nie podjął pracy lub przerwał pracę wskazujące jednocześnie, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem i podające przyczynę niepodjęcia pracy lub przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy. 

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

*Wyjaśnienia DRP do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stanowią źródła prawa, dlatego ostateczną decyzję w kwestii zastosowania przepisów podejmuje urząd pracy i urząd wojewódzki.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – niewypracowanie zadeklarowanej ilości godzin
  Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia i dokumentu legalizującego taką pracę zastanawiają się, co w przypadku niewypracowania zadeklarowanej ilości godzin? Czy mogą wypłacić wynagrodzenie za rzeczywiście przepracowane godziny? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne
  Cudzoziemcy, którzy starają się o pobyt czasowy w Polsce powinni zadbać o to, by wniosek składany w urzędzie wojewódzkim nie zawierał braków formalnych. Dlaczego to takie ważne? Odpowiadamy.

 • Powierzenie pracy cudzoziemcowi - różnica między powiadomieniem a oświadczeniem
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to jedna z form legalizacji pracy cudzoziemca w Polsce. Rejestruje się je w powiatowym urzędzie pracy. Ta sama instytucja przyjmuje też powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy. Co powinien wybrać pracodawca, który planuje zatrudnić obywatela Ukrainy? Na co powinien zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

 • Co należy zrobić po zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje zatrudnienie cudzoziemców z pięciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po jego zarejestrowaniu pracodawca ma obowiązek informacyjny. Jaki? Ponadto, opisujemy kiedy nie jest wymagany wpis nowego oświadczenia do ewidencji.

 • Zezwolenie na pracę typu A i jeden z obowiązków pracodawcy
  Zezwolenie na pracę typu A legalizuje pracę cudzoziemców, którzy nie są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia, w Polsce. Pracodawca powinien pamiętać o obowiązkach, które na nim spoczywają po uzyskaniu dokumentu. Jednym z nich jest przekazanie zezwolenia cudzoziemcowi. W ilu egzemplarzach i w jakiej formie? Odpowiadamy.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy