Powrót

Status bezrobotnego a nieruchomość rolna

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-22

Czy osoba, która posiada nieruchomość rolną może zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego? Odpowiadamy.

Kwestię rejestracji w urzędzie pracy i uzyskania statusu bezrobotnego reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To w niej (art. 2) czytamy, że bezrobotnym może być osoba, która m.in. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

 

Właściciel, posiadacz samoistny, posiadacz zależny

Na początek warto wyjaśnić kilka pojęć, które znajdują się w powyższym przepisie. Z właścicielem raczej nie ma problemu. Zgodnie z definicją Słowika Języka Polskiego, właścicielem jest ten, kto ma jakąś własność. Czyli, właściciel to osoba, do której coś należy, która jest w posiadaniu danej rzeczy. Bardzo często ma to związek z pojęciem prawa własności oraz pojęciem posiadania.

Jeżeli chodzi o posiadacza samoistnego i zależnego, to zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego „posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).”

Posiadaczem zależnym jest więc osoba, która faktycznie włada cudzą rzeczą jak użytkownik, najemca, dzierżawca, zastawnik i jest podporządkowana właścicielowi lub posiadaczowi samoistnemu na podstawie stosunku prawnego uprawniającego go do władania rzeczą.

 

Czytaj także: Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej

 

Hektar przeliczeniowy

Kolejnym pojęciem, które warto wyjaśnić jest hektar przeliczeniowy. Na stronie internetowej KRUS czytamy, że hektar przeliczeniowy to jednostka kalkulacyjna ustanowiona głównie do celów podatku rolnego; powierzchnia rzeczywista użytków rolnych (gruntów ornych, łąk, pastwisk, sadów, gruntów pod stawami i  pod zabudowaniami, gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych) podlega opodatkowaniu według przeliczników zależnych od X klas gruntów i okręgów podatkowych, w obrębie których położone jest dane gospodarstwo rolne (do celów obliczania hektarów przelicz. kraj dzieli się na 4 okręgi podatkowe).

Hektar przeliczeniowy jest jednostką, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów. Za 1 hektar przeliczeniowy przyjęto 1 ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawę plon zbóż z 1 ha gleby IV klasy.

Hektar przeliczeniowy, jako jednostka kalkulacyjna, jest stosowany głownie do celów podatku rolnego, ale również do celu określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli rejestracji w urzędzie pracy i przyznania statusu bezrobotnego.

 

Warto obejrzeć:

 

Powierzchnia gruntów rolnych a rejestracja w urzędzie pracy

W przypadku osoby, która samodzielnie posiada nieruchomość rolną o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe sprawa jest jasna. Nie może ona nabyć statusu osoby bezrobotnej. Czy tak samo jest w przypadku użytków rolnych znajdujących się w majątku wspólnym małżonków?

W wyjaśnieniach do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, które nie są źródłem prawa, ale pozwalają lepiej zrozumieć przepisy zawarte w ustawie, czytamy: „przy obliczaniu powierzchni użytków rolnych znajdujących się w majątku wspólnym małżonków należy uznać, że na każdego z małżonków przypada równa część własności tych użytków. Na tym gruncie przyjąć zatem należy domniemanie, że powierzchnia użytków rolnych znajdujących się w majątku wspólnym małżonków (przy wspólności ustawowej) w połowie przypada jednemu z nich, a w drugiej połowie – drugiemu.”

Oznacza to, że jeżeli małżonkowie mają wspólnie np. 3 ha przeliczeniowe (przy wspólności ustawowej), to rejestracja w urzędzie pracy i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej będzie możliwe. Urząd pracy powinien podzielić 3 ha przeliczeniowe przez dwa. Wynik - 1,5 ha przeliczeniowego - umożliwi rejestrację.

 

Czytaj także: Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej

 

Warto dodać, że w zaświadczeniu, które urząd gminy wystawia dla powiatowego urzędu pracy, widnieją: wielkości gospodarstwa, zarówno w hektarach fizycznych, jak i przeliczeniowych, oraz wielkość udziału osoby w tym gospodarstwie. Pracownik urzędu pracy ma jedynie wyliczyć, na podstawie zaświadczenia, udział rejestrującej się osoby.

Podobnie wygląda kwestia nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, która objęta jest współwłasnością w częściach ułamkowych. Zgodnie z wyjaśnieniami do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, które nie są źródłem prawa „w takim przypadku możliwe jest uzyskanie statusu osoby bezrobotnej, jeżeli wielkość części nieruchomości (wyliczonej z jego udziałem we współwłasności), której właściciel chce uzyskać status bezrobotnego nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia.”

 

*Wyjaśnienia Departamentu Rynku Pracy nie stanowią źródła prawa. Urzędy pracy mogą kierować się wewnętrznym regulaminem, obowiązującym w danej placówce. 

 

Szczegółowych informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Przychody osoby bezrobotnej
  Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy) to m.in. taka, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ponadto zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Czy taka osoba może osiągać przychód z innego tytułu niż praca? Odpowiadamy.

 • Działalność nierejestrowa – nowy próg przychodów
  Działalność nierejestrowa, czyli nieewidencjonowana, to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Sprawdź, jaki przychód możesz osiągnąć z działalności nierejestrowej i jaki ma to wpływ na status osoby bezrobotnej.

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Bezrobotny vs. poszukujący pracy [INFOGRAFIKA]
  Jeśli osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy nie spełnia ustawowych warunków do nabycia statusu bezrobotnego, urząd może nadać jej status poszukującego pracy. Czym różnią się te dwa statusy? Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice.

 • Informowanie urzędu o podjęciu pracy
  Kto informuje urząd pracy o podjęciu pracy przez bezrobotnego, pracodawca czy bezrobotny? W jakim terminie należy wysłać informację do urzędu? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy