Powrót

Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-12

Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

Na wstępie warto wyjaśnić, co to jest tzw. pobyt krótkoterminowy i jak się go liczy. Pobyt krótkoterminowy to taki, który może trwać maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni.

Na stronie internetowej Straży Granicznej czytamy:

W praktyce kontrola wykorzystania limitu dni dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu i pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.        

 

Które dokumenty uprawniają do pobytu krótkoterminowego?

Do dokumentów, które uprawniają do pobytu krótkoterminowego zalicza się:

1. Wiza Schengen (oznaczona symbolem C). Ten rodzaj wizy otrzymują cudzoziemcy, którzy planują przyjazd do Polski (lub innego kraju strefy Schengen) na okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdych 180 dni (podczas jednego lub kilku wjazdów), liczonych od daty wjazdu w okresie ważności wizy. Dokument ten uprawnia cudzoziemca do poruszania się po wszystkich państwach należących do strefy Schengen.

 

Czytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców a dokumenty pobytowe

 

2. Paszport, paszport biometryczny, czyli ruch bezwizowy. Obywatele niektórych państw trzecich mogą korzystać z pobytu krótkoterminowego w krajach strefy Schengen (w tym Polski) w ramach ruchu bezwizowego. Oznacza to, że do przekroczenia granicy jednego z krajów tego obszaru nie potrzebna jest wiza lub inny dokument pobytowy. Warto dodać, że cudzoziemcy z niektórych krajów (np. Gruzji, Mołdawii, Ukrainy), mogą korzystać z ruchu bezwizowego tylko wtedy, gdy posiadają paszport biometryczny.

W tym artykule wymienione są kraje, których dotyczy ruch bezwizowy: Ruch bezwizowy – których krajów dotyczy?

 

3. Inne dokumenty. Cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce, w ramach pobytu krótkoterminowego, również na podstawie innych dokumentów niż wiza czy paszport (ruch bezwizowy). Jakich? Do pobytu krótkoterminowego (90 dni w ciągu 180 dni) uprawniają także wizy wydane przez inne państwa obszaru Schengen oraz dokumenty pobytowe wydane przez inne państwa obszaru Schengen. Do strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Chorwacja, Bułgaria oraz Rumunia (Bułgaria i Rumunia od 31 marca 2024 r.), a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen, które nie należą do UE).

Irlandia i Cypr są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec (z kraju trzeciego) posiada wizę krajową (oznaczoną D) wydaną przez konsula jednego z krajów należących do strefy Schengen (oprócz Polski), może przebywać w RP przez 90 dni w ciągu 180 dni. Podobnie jest z zezwoleniem na pobyt czasowy / stały (kartą pobytu), wydanym przez właściwy organ, któregoś z krajów obszaru Schengen (oprócz Polski). Ono również uprawnia do pobytu w Polsce przez 90 dni w ciągu 180 dni.

 

Praca w trakcie pobytu krótkoterminowego

Cudzoziemcy, którzy mają jeden z dokumentów uprawniających ich do pobytu w RP w ramach pobytu krótkoterminowego (z wyjątkiem wizy Schengen wydanej w celu: turystycznym (kod wizy „01”) i korzystania z ochrony czasowej (kod wizy „20”)), mogą w tym czasie (90 dni w ciągu 180 dni) podjąć pracę, pod warunkiem uzyskania przez pracodawcę zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (oświadczenie dotyczy cudzoziemców z 5 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

Wyjątek stanowią cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. absolwenci polskiej szkoły ponadpodstawowej czy absolwenci studiów stacjonarnych na polskiej uczelni). Oni mogą podjąć zatrudnienie mając jedynie dokument pobytowy, który uprawnia ich do podjęcia pracy w RP.

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Straż Graniczna.

Biznes.gov.pl.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a powiadomienie o podjęciu lub niepodjęciu pracy
  Jednym z obowiązków pracodawcy, który powierza pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń jest powiadomienie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obcokrajowca. W jakim terminie? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Czy trzeba informować o zakończeniu pracy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Praca obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową po 23 lutego 2022 r.
  Pracę cudzoziemców w Polsce legalizują zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. 24 lutego 2022 r. wprowadzono kolejną możliwość, dotyczącą obywateli Ukrainy, czyli powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co warto wiedzieć o tej formie legalizacji pracy? Odpowiadamy.

 • Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?
  Po złożeniu kompletnego wniosku o pobyt w Polsce, cudzoziemiec otrzymuje od urzędu wojewódzkiego pieczątkę, tzw. stampilę. Co ona potwierdza i gdzie jej szukać? Dlaczego jest taka ważna, szczególnie dla potencjalnego pracodawcy?

 • Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy