Powrót

Dodatek aktywizacyjny a ciągłość zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-08-09

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która w trakcie przyznanego jej prawa do zasiłku podejmie pracę – samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy. Jednym z warunków pobierania tego dodatku jest pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres, na który świadczenie zostało przyznane. Odpowiadamy na kilka wątpliwości związanych z ciągłością zatrudnienia, ważną z punktu widzenia dodatku aktywizacyjnego.

Jak sama nazwa wskazuje, dodatek aktywizacyjny, ma być zachętą dla osób bezrobotnych pobierających zasiłek do aktywnego szukania pracy. Urząd pracy wypłaca to świadczenie już po wyrejestrowaniu się z urzędu, w czasie zatrudnienia. Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku jednak nie wcześniej niż podjęcie zatrudnienia. Warto podkreślić, że dodatek może być przyznany osobie, która będąc bezrobotną podjęła zatrudnienie. Świadczenie to nie przysługuje wstecznie, np. z pierwszej umowy o pracę, już po jej zakończeniu. Osoba, która złożyłaby wniosek dopiero podczas trwania drugiej umowy o pracę, nie podejmowałaby tej pracy jako bezrobotna, a więc dodatek aktywizacyjny w tej sytuacji nie przysługuje.  

 

Przerwa w zatrudnieniu, różni pracodawcy

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdziemy zasady przyznawania dodatku aktywizacyjnego, nie ma informacji o tym, że zmiana pracodawcy kończy wypłacanie tego świadczenia. Tak więc, zmiana pracodawcy lub podpisanie kolejnej umowy z tym samym pracodawcą nie powoduje zakończenia wypłaty dodatku. Ważne jednak, by zachowana była ciągłość (kontynuacja) zatrudnienia.

O kontynuacji zatrudnienia możemy mówić, jeśli nie było przerwy w świadczeniu pracy lub przerwa spowodowana była wystąpieniem dni wolnych od jej wykonywania.

Jeśli pomiędzy poszczególnymi umowami wystąpiła przerwa obejmująca dni robocze, nie można mówić o ciągłości zatrudnienia. Dlatego, jeżeli po zakończeniu jednej umowy o pracę lub zmianie pracodawcy miała miejsce przerwa (chociaż jeden dzień roboczy) przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę z tym samym lub innym pracodawcą prawo do dodatku aktywizacyjnego nie będzie przysługiwać.

Warto dodać, że jeżeli po zakończeniu jednej umowy osoba pobierająca dodatek zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotna i potem znowu podpisze (kolejną) umowę z tym samym pracodawcą dodatek aktywizacyjny już nie będzie przysługiwał. Stanowi o tym art. 48 ust. 4 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku dodatek aktywizacyjny nie będzie przysługiwał, jeśli podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.

Dodatek aktywizacyjny może być przyznany (po złożeniu kolejnego wniosku) w sytuacji, gdy osoba taka podpisze kolejną umowę z innym pracodawcą.

 

Dodatkowe informacje

Dodatek aktywizacyjny można otrzymać, jeżeli:

 • jako bezrobotny z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmie się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmie się zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będzie się otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Dodatek aktywizacyjny można otrzymywać:

 • przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli jako bezrobotny, z prawem do zasiłku z własnej inicjatywy podejmie się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
 • przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli podejmie się zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

 

Urzędy pracy rozpatrują przyznanie dodatku aktywizacyjnego w oparciu o złożony wniosek, obowiązujące przepisy oraz wewnętrzny regulamin, który może wprowadzać dodatkowe zasady przyznawania wsparcia.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Art. 48).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych
  Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

 • Indywidualny Plan Działania bezrobotnego [INFOGRAFIKA]
  Czym jest Indywidualny Plan Działania bezrobotnego lub poszukującego pracy i do czego służy? Sprawdź!

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może dłużej pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
  Czy fakt samotnego wychowywania dziecka ma wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującym dziecko, zmieni się czas pobierania zasiłku? Odpowiadamy.

 • Uznanie w Polsce stażu pracy z Ukrainy
  Uznanie stażu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) regulują unijne przepisy o koordynacji świadczeń społecznych. Co w przypadku, jeśli praca była wykonywana w kraju trzecim? Czy ten okres zatrudnienia może zostać zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy