Back

Ubezpieczenie zdrowotne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-02

Jeżeli utracisz zatrudnienie, prawo do renty, zakończysz urlop wychowawczy, to przez 30 dni zachowasz jeszcze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli po upływie tego okresu nie będziesz posiadał innego tytułu do ubezpieczenia (np. z powodu podjęcia zatrudnienia, pracy na podstawie umowy-zlecenia, zgłoszenia do ubezpieczenia przez małżonka) możesz samodzielnie opłacić ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Informację o aktualnie obowiązujących stawkach możesz znaleźć na stronie: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/.

Jeżeli zarejestrowałeś się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, to z chwilą uzyskania statusu bezrobotnego objęty zostajesz przez urząd ubezpieczeniem zdrowotnym i zgłoszony do systemu eWUŚ (jeżeli nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, np. pobieranie renty rodzinnej, ubezpieczenie w KRUS). Prawo do niego posiadasz przez cały okres pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych.

Pamiętaj!

Gdy jesteś chory, weź zwolnienie lekarskie z NIP-em urzędu pracy i powiadom o tym fakcie odpowiedni PUP.

Jeżeli utracisz status osoby bezrobotnej, przez 30 dni zachowasz jeszcze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pamiętaj, że zarówno w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i ubezpieczenia przez urząd pracy, masz prawo zgłosić do ubezpieczenia małżonka oraz dzieci, które nie ukończyły 26. roku życia i nadal się uczą.

Dodatkowe informacje:

  • Jeśli pobierasz zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym albo ubiegasz się o przyznanie emerytury lub renty, to jesteś uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów, a studenci przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.
  • Nie będziesz miał prawa do 30-dniowego okresu ubezpieczenia po ustaniu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, a także po zaprzestaniu opłacania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Posiadaczy gruntów rolnych po zaprzestaniu opłacania składek w KRUS obowiązuje 30-dniowy okres ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 67)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.