Back

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Czym jest szkolenie?

Szkoleniem nazywane są pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Powiatowy urząd pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej.

Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je zorganizowana rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy.

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę (sprawdź aktualne kwoty). 

Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

Szkolenie będzie Ci przysługiwać zwłaszcza w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

Co należy zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie?

Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie na szkolenie, powinieneś zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy i dowiedzieć się o możliwości wzięcia udziału w wybranym szkoleniu.

Jeśli ubiegasz się o szkolenie indywidualne, pamiętaj, aby wybrana przez Ciebie firma szkoleniowa posiadała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

 • jeżeli będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, zostaniesz skierowany przez starostę na szkolenie, dostaniesz stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy (sprawdź aktualne kwoty), pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych;
 • jeśli będąc zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, zostaniesz skierowany przez starostę na szkolenie i w trakcie jego trwania podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługiwać Ci będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy (sprawdź aktualne kwoty), niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia; od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne; do stypendium tego nie jest stosowana zasada proporcjonalnego ustalania jego wysokości, jego kwotę za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje;
 • będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia odbywanego poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej między starostą a instytucją szkoleniową;
 • koszty z tytułu przejazdu na szkolenie będą mogły zostać sfinansowane przez starostę w całości lub w części;
 • instytucja szkoleniowa ubezpieczy Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli z tytułu uczestnictwa w szkoleniu nie posiadasz prawa do stypendium lub w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

Przydatne informacje

Szkolenia organizowane są na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Umowa zawiera zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, który jest podstawą do przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem jego przerwania będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Do kosztów szkolenia zalicza się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia;
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i w tym okresie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z tytułu udziału w szkoleniu, masz prawo wyboru świadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40-41, art. 109a)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy