Back

Staże

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-11

Czym jest staż?

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między Tobą i starostą).

Kto może przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na staż do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ile czasu może trwać staż?

 • Starosta może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a w przypadku gdy bezrobotny nie ma ukończonego 30. roku życia na okres do 12 miesięcy.

Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Należy zacząć od złożenia wniosku o organizację stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy.
W okresie 30 dni od złożenia wniosku dostaniesz zwrotną informację od starosty o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Twego wniosku (odmowa zawsze powinna być uzasadniona).

Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisujesz ze starostą umowę, w której zawarte są informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowany staż.

Umowa określa w szczególności:

 • dane osoby kierowanej na staż,
 • dane opiekuna osoby bezrobotnej,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • Twoje zobowiązanie do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem.

Przydatne informacje

Składając wniosek, możesz wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chcesz przyjąć na staż.


Jako organizator stażu:

 • zapoznajesz stażystę z programem stażu, z jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • zapewniasz stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia, tak jak swoim pracownikom,
 • szkolisz stażystę w zakresie bhp, ppoż. i zapoznajesz go z regulaminem pracy,
 • przydzielasz stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, niezbędne środki ochrony i higieny,
 • jesteś zobowiązany niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu dni) poinformować starostę, jeżeli staż został przerwany, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty i wszystkich innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż jesteś zobowiązany udzielić jej dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu (za ostatni miesiąc jesteś  zobowiązany udzielić dwóch dni wolnych przed terminem ukończenia stażu), warto również pamiętać o tym, że w związku z tym, że staż nie jest formą zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, podczas odbywania stażu osobie bezrobotnej nie przysługuje urlop bezpłatny ani okolicznościowy, 
 • po zakończeniu stażu jesteś zobowiązany wydać stażyście pisemną opinię zawierającą informacje o zadaniach, jakie realizował i umiejętnościach praktycznych, jakie uzyskał
  w trakcie stażu. Starosta wyda stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu,
 • nie jesteś upoważniony do wypłacania stażyście wynagrodzenia, dodatkowych świadczeń, nagród, itp.

Stażysta ma obowiązek sporządzać sprawozdanie z przebiegu stażu.
Opiekun stażysty udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań i poświadcza własnym podpisem sprawozdanie sporządzone przez stażystę.

Starosta na Twój wniosek może pozbawić stażystę możliwości ukończenia programu, jeżeli:

 • będzie miał więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności lub
 • naruszy regulamin pracy, np. stawi się do pracy pod wpływem alkoholu lub
 • jego usprawiedliwiona nieobecność uniemożliwi zrealizowanie programu stażu.

Starosta na wniosek stażysty lub z urzędu może rozwiązać z Tobą umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez Ciebie programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania, oczywiście po uprzednim wysłuchaniu organizatora stażu. 

Pamiętaj

Jeśli spodziewasz się, że podczas organizacji stażu zajdzie potrzeba wysłania stażysty w delegację bądź pracy zmianowej należy zgłosić to przed podpisaniem umowy z urzędem pracy. W przeciwnym wypadku, po tym jak umowa zostanie podpisana, wyjazd stażysty w delegację oraz praca na zmiany będzie traktowana jako naruszenie warunków umowy.

Dlaczego warto przyjąć osoby bezrobotne na staż?

 • zyskujesz pracownika, z którym nie nawiązujesz stosunku pracy – nadzór nad odbywaniem stażu przez skierowaną osobę sprawuje starosta,
 • zyskujesz pracownika, któremu nie wypłacasz wynagrodzenia – osobie bezrobotnej w czasie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez starostę.

Warto wiedzieć

Zanim złożysz wniosek o organizację stażu, zapoznaj się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy dodatkowo mogą określać warunki ubiegania się o wybraną formę wsparcia (mogą na przykład zawierać wymóg zobowiązania się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu),  często określają one również maksymalny okres organizacji stażu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 2 pkt 5 i 34, art. 49, 53)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy