Back

Przychód a rejestracja w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-07-05

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 

Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że bezrobotnym jest osoba, która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 

Jeżeli bezrobotny osiągnie przychód, o którym mowa w powyższym przepisie, pozbawienie go statusu osoby bezrobotnej następuje z dniem uzyskania tego przychodu, a nie od początku miesiąca. Ponowna rejestracja może nastąpić w kolejnym miesiącu.

Warto dodać, że świadczenie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i nie ma wpływu na nabycie i posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

 

Małżonkowie

 

Jak przepis o osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę należy rozpatrywać w przypadku, gdy jeden z małżonków rejestruje się w urzędzie pracy? Dochody z majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą do majątku wspólnego. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, gdy małżonkowie uzyskują dochody z przedmiotu najmu, dzierżawy objętego współwłasnością, współposiadaniem małżonków, to każdy z małżonków powinien rozliczyć te dochody (przychody) oddzielnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku. Istnieje także prawo, które umożliwia rozliczenie całości dochodu przez jednego z małżonków. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z małżonków.

Jeżeli nie złożono takiego oświadczenia, prawa do udziału w zysku obojga małżonków są równe, a zatem uzyskany przychód, np. z wynajmu mieszkania, powinien być podzielony na pół i tę kwotę należy uwzględnić przy ustalaniu warunku wynikającego z przepisu o kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.   

 

Świadczenia rodzicielskie, odprawa, odszkodowanie

 

Świadczenia rodzicielskie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie stanowią więc przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ich otrzymywanie nie ma wpływu na nabycie i posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

 

Podobnie odprawa. Jest ona świadczeniem z tytułu uprzedniego zatrudnienia, a zatem nie stanowi przychodu w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o promocji zatrudnienia, która stanowi, że przychody oznaczają przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zatem wypłata zaległej odprawy w okresie posiadania przez daną osobę statusu bezrobotnego nie stanowi przyczyny do pozbawienia jej posiadanego statusu.

 

Również odszkodowanie uzyskane po ustaniu zatrudnienia z tytułu umowy o zakazie konkurencji związane jest z uprzednim zatrudnieniem. Tak więc, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i nie stanowi przeszkody do posiadania statusu bezrobotnego.

 

Ryczałt

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu najmu nieruchomości opodatkowany jest na zasadach określonych w tej ustawie. Podatnik może jednak wybrać – poprzez złożenie pisemnego oświadczenia – opodatkowanie tych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednak dochody z najmu nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a ryczałt jest jedynie uproszczoną formą rozliczenia tego podatku.

W związku z powyższym przychody osiągane z tytułu najmu nieruchomości, od których podatnik rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stanowią przychód w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W celu ustalenia, czy przychód uzyskiwany z tytułu najmu nieruchomości nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę należy wziąć pod uwagę czynsz najmu przed potrąceniem kosztów uzyskania przychodu.

 

Informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Student w urzędzie pracy
  Jednym z warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Studia nie zawsze stanowią przeszkodę do podjęcia pracy, ale mogą stanowić przeszkodę w rejestracji w urzędzie pracy.

 • Okresowe wyrejestrowanie z urzędu pracy
  Osoby, które rejestrują się w powiatowym urzędzie pracy oprócz praw mają również obowiązki. Ich przestrzeganie to gwarancja korzystania z dostępnych rodzajów wsparcia, jakie zapewnia im ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Okresy uprawniające do nabycia prawa do zasiłku
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest przyznawane osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotne (zasiłek nie przysługuje osobom rejestrującym się ze statusem poszukujący pracy) i spełniają szereg warunków. Jednym z nich jest odpowiednio długi czas zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Opisujemy, jakie m.in. okresy wliczają się do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Uprawnienia pracownicze a status osoby bezrobotnej
  Pracodawcy, jak i osoby bezrobotne często zastanawiają się, czy obecność w rejestrze urzędu pracy wpływa na uprawnienia pracownicze? W takiej sytuacji kluczowe jest, czy bezrobotny ma prawo do zasiłku, czy pobiera inne świadczenie pieniężne w związku z realizacją wsparcia, czy też jest to osoba, której zasiłek nie został przyznany.

 • Bon na zasiedlenie – komu przysługuje, a komu nie?
  Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia, oferowaną przez powiatowe urzędy pracy, skierowaną do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Warunkiem ubiegania się o bon jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Odpowiadamy, co w sytuacji, gdy ktoś m.in. nawiązuje stosunek administracyjny lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. Czy takim osobom przysługuje bon na zasiedlenie?

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Dodatek aktywizacyjny – kiedy i komu przysługuje?
  Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez urząd pracy osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie. Należy jednak spełnić określone warunki. Odpowiadamy, komu i po spełnieniu jakich warunków przysługuje dodatek aktywizacyjny.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy