Back

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-12

Czym jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Na kogo można dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie możesz dostać na pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Kiedy możesz ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli

 • prowadzisz zakład pracy chronionej,
 • zatrudniasz poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Twoim zakładzie wynosi co najmniej 6%,
 • prowadzisz działalność gospodarczą, która nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • prowadzisz działalność gospodarczą i nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

 • prowadzisz działalność gospodarczą i nie przekroczyłeś kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Nie możesz również mieć zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Od 1 kwietnia 2014 roku pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej oraz pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:

 • znaczny stopień niepełnosprawności:
  • ze schorzeniem specjalnym - 3 600 zł,
  • bez schorzenia specjalnego - 2 400 zł,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności:
  • ze schorzeniem specjalnym - 2 250 zł,
  • bez schorzenia specjalnego - 1 350 zł,
 • lekki stopień niepełnosprawności:
  • ze schorzeniem specjalnym - 1 100 zł,
  • bez schorzenia specjalnego - 500 zł.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do PFRON bądź do oddziału PFRON właściwego dla siedziby Twojej firmy. Dokumenty możesz złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, jeżeli złożenie ich w formie elektronicznej nie jest możliwe.

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego powinno zostać wypłacone przed dniem złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Nie otrzymasz dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jeżeli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą, a zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu nie powoduje u Ciebie wzrostu zatrudnienia netto ogółem pracowników niepełnosprawnych;
 • zatrudniłeś pracownika niepełnosprawnego w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem, chyba że jego umowa uległa rozwiązaniu:
  – bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy,
  – za wypowiedzeniem pracownika,
  – za porozumieniem stron,
  – wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  – z upływem czasu, na jaki została zawarta,
  – z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której została zawarta lub jeśli zmniejszono wymiar czasu pracy pracownika na jego wniosek;
 • pracownik ma orzeczony umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności i ma ustalone prawo do emerytury.

Przydatne informacje:

Do wynagrodzenia nie są wliczane takie świadczenia, jak:

 • zasiłki, w tym zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ekwiwalent, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • dodatki mieszkaniowe oraz inne dodatki o świadczeniowym charakterze,
 • odprawy,
 • zapomogi.

W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, dofinansowanie otrzymasz proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika w Twoim zakładzie pracy. Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego przekroczy pełny etat, maksymalne dofinansowanie nie przekroczy dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną na pełnym etacie. Dofinansowanie w pierwszej kolejności zostanie przyznane pracodawcy, który zatrudnił tego pracownika wcześniej.

Jeżeli została Ci przyznana inna kwota niż ta, o którą wnioskowałeś, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji możesz ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON wyda decyzję o wysokości dofinansowania.

PFRON przekazuje na Twój rachunek bankowy należną kwotę w terminie 25 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie niepełnosprawni.gov.pl.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy