Back

Dotacja na otwarcie firmy – kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-08

Dotacja na otwarcie firmy, czyli jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, to jedno z najpopularniejszych wsparć, które osobom bezrobotnym oferują urzędy pracy. Jaką kwotę można otrzymać? Jakie warunki należy spełnić? Kiedy następuje wyrejestrowanie z urzędu pracy po przyznaniu dotacji?

Przepisów dotyczących przyznawania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez urzędy pracy należy szukać przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46). Ponadto warto również zapoznać się z:

 • rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz
 • wewnętrznym regulaminem przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, który może posiadać powiatowy urząd pracy.

 

O jaką kwotę można wnioskować?

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że starosta, za pośrednictwem urzędu pracy, może przyznać dotację w kwocie nie wyższej niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W III kwartale 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7 194,95 zł, czyli na otwarcie działalności można uzyskać około 43 tys. zł. Jest to kwota maksymalna i nie musi być ona zawsze taka, w każdym naborze.

 

Warto obejrzeć:

 

Kto może ubiegać się o dotację?

Dofinansowanie może otrzymać:

 • bezrobotny,
 • absolwent CIS,
 • absolwent KIS,
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

Warunki, które należy spełnić

Oprócz warunku posiadania odpowiedniego statusu w urzędzie pracy (o czym wyżej), ubiegający się o dotację powinien być osobą, która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

 

Czytaj także: Staże

 

Co po otrzymaniu dotacji?

Do najważniejszych obowiązków osoby, która otrzymała dotację nalżą:

 • założenie działalności gospodarczej (w terminie wskazanym w umowie) i wykorzystanie środków zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 • Prowadzenie działalności przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia i nie zawieszanie jej w tym czasie.
 • Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków beneficjent ma 2 miesiące od dnia podjęcia działalności.
 • W trakcie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie można podejmować zatrudnienia.

 

Czytaj także: Bony dla bezrobotnych w wieku do 30. roku życia

 

Dotacja przyznana. Kiedy wyrejestrowanie?

Osoba, której przyznano dotację, otwiera działalność i nie jest już osobą bezrobotną. To, kiedy zostaje pozbawiona statusu, określa ustawa o promocji zatrudnienia. Czytamy w niej, że "starosta pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który: otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności".

 

Szczegółowych informacji na temat wsparć z urzędów pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Publiczne Służby Zatrudnienia.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Grupy docelowe w naborach - czy mogę złożyć wniosek o wsparcie z urzędu pracy?
  Urząd pracy prowadzi nabór wniosków na interesujące Cię wsparcie, ale nie jesteś pewny, czy zaliczasz się do grupy docelowej realizowanego projektu? Te informacje powinny Ci pomóc.

 • Osoba bezrobotna a podjęcie pracy lub działalności gospodarczej
  Każda osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z posiadanego statusu. Jednym z obowiązków jest zawiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy lub rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy należy to zrobić? Co warto wiedzieć? Odpowiadamy.

 • Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]
  Osoby bezrobotne rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jednym z nich, i chyba najlepiej wszystkim znanym, jest zasiłek dla bezrobotnych. Jakie inne świadczenia wypłacają urzędy? Sprawdźcie sami.

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Środki na otwarcie działalności gospodarczej w 5 krokach [INFOGRAFIKA]
  Planujesz założyć działalność gospodarczą i potrzebujesz gotówki? Oto w jaki sposób możesz dostać bezzwrotne dofinansowanie z urzędu pracy.

 • Na co przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? [INFOGRAFIKA]
  Pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych mogą wystąpić do urzędu pracy o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na jakiego rodzaju działania można przeznaczyć pozyskane środki? Sprawdźcie sami.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy