Back

Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-25

Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała przynajmniej 365 dni i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Jest to podstawowy warunek, aby w ogóle otrzymać zasiłek. To, jaka będzie wysokość tego zasiłku zależy od łącznego stażu pracy oraz innych okresów, które mają na to wpływ.

W zależności od udokumentowanego stażu pracy, zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany w wysokości 80 proc. (do 5 lat stażu), 100 proc. (5-20 lat stażu) lub 120 proc. (powyżej 20 lat stażu) kwoty zasiłku.

 

Czytaj także: Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?

 

Okresy, które wpływają na wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Do obliczenia stażu pracy urząd bierze pod uwagę wszystkie okresy, w których odprowadzana była składka na Fundusz Pracy, czyli m.in.: 

 • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem,
 • prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem okresu odprowadzania preferencyjnych składek ZUS),
 • pracy w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • opłacania składki w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą.

Ponadto, do stażu pracy, od którego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych zaliczane są także okresy:

 • służby wojskowej, pracy w policji, ABW, straży pożarnej oraz straży granicznej, jak również w innych służbach mundurowych,
 • urlopu wychowawczego,
 • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy,
 • pracy, za które wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeśli podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

 

Czytaj także: Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?

 

Okresy, które nie wpływają na wysokość zasiłku

Do obliczenia stażu pracy, od którego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie są brane pod uwagę okresy:

 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • zasiłku macierzyńskiego wypłacanego po ustaniu zatrudnienia,
 • świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,
 • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, które zrezygnowały z prowadzenia działalności gospodarczej lub rozwiązały umowę zlecenia,
 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy
  Dzięki środkom gromadzonym w Funduszu Pracy instytucje publiczne, w tym urzędy pracy, mogą realizować cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie są zasady opłacania składek na Fundusz Pracy? Co się dzieje w przypadku ich nieterminowego przekazywania? Wyjaśniamy.

 • Zakładowy staż pracy a okres wypowiedzenia
  Co to jest zakładowy staż pracy? Jak go liczyć? Jaki ma on wpływ na okres wypowiedzenia? Odpowiadamy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Staż z urzędu pracy a uprawnienia pracownicze
  Odbywałeś staż z urzędu pracy? Sprawdź, czy ten okres wpłynie na Twoje uprawnienia pracownicze.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Niepełny wymiar etatu a uprawnienia pracownicze
  Jak zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy wpływa na staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze? Odpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy