Powrót

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-11

Czym jest zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej?

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego dla niej stanowiska pracy.

Na kogo można otrzymać zwrot kosztów?

Możesz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, jeżeli wyposażysz stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Kiedy możesz ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej?

Możesz się ubiegać o refundację, jeżeli:

 • zawrzesz jako pracodawca umowę ze starostą, określającą warunki i wysokość zwrotu kosztów,
 • poniesiesz koszty przystosowania stanowiska pracy,
 • uzyskasz wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub w pomieszczeniach zakładu pracy.
 • przez okres co najmniej 36 miesięcy utrzymasz zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, dla której wyposażyłeś stanowisko.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i złożysz wniosek, to możesz starać się o dofinansowanie do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego). Sprawdź aktualne kwoty.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie, powinieneś złożyć do starosty wniosek, którego wzór jest określony w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Nie otrzymasz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska dla pracownika niepełnosprawnego, jeżeli:

 • zatrudnisz pracownika niepełnosprawnego na wyposażonym stanowisku na okres krótszy niż 36 miesięcy, a na jego miejsce w ciągu trzech miesięcy nie zatrudnisz innego pracownika niepełnosprawnego, który jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • nie otrzymasz pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy.

Przydatne informacje

Refundacja obejmuje:

 • udokumentowane koszty zakupu sprzętu celem wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;
 • kwotę niepodlegającego odliczeniu:
  - podatku od towarów i usług,
  - podatku akcyzowego,

związaną z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt. 1.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy ze starostą.

Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się:

 • fakturą,
 • rachunkiem,
 • dowodem zapłaty.

Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu, składa wniosek do Prezesa Zarządu PFRON za pośrednictwem oddziału Funduszu właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta poinformuje Cię o tym, wzywając Cię do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 14 dni od wezwania.

Refundacja może być przyznawana jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach UE dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Do wniosku o jej udzielenie należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis należy też dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje ich zwrotu w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Przerwa wynikająca z tego powodu nie jest wliczana do wymaganego 36-miesięcznego okresu zatrudnienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 roku zmieniajace rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy