Powrót

Zwolnienia monitorowane

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-01-02

Czym są zwolnienia monitorowane?

Zwolnienia monitorowane, zwane też „outplacement”, polegają na oferowaniu pracownikom zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy specjalnego programu pomocy. Zgodnie z ustawą jest to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Usługi rynku pracy świadczone są dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych zwolnieniem.

Kiedy zwolnienie jest monitorowane?

Jeżeli masz zamiar zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie trzech miesięcy, jesteś zobowiązany do stosowania programu zwolnień monitorowanych.

Co powinien zrobić pracodawca?

Jeżeli masz zamiar przeprowadzić zwolnienia monitorowane, jesteś obowiązany uzgodnić z właściwym powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnychdotyczące w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń.

W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia bądź będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie sześciu miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

Program może być realizowany przez:

  • powiatowy urząd pracy,
  • agencję zatrudnienia,
  • instytucję szkoleniową.

Program może być finansowany samodzielnie przez:

  • pracodawcę,
  • pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej,
  • na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

W ramach programu możesz w szczególności utworzyć fundusz szkoleniowy, z którego będą finansowane świadczenia szkoleniowe. Świadczenia szkoleniowe przyznawane są na wniosek pracownika i przysługują po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy.

Świadczenia szkoleniowe wypłacane są co miesiąc w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę (sprawdź aktualne kwoty).

Jako pracodawca otrzymujesz zwrot składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłacanych świadczeń szkoleniowych w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 70)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Napisz do nas - Zielona Linia

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.