Powrót

Zwolnienia monitorowane

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-11

Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie trzech miesięcy jest zobowiązany do zastosowania programu zwolnień monitorowanych. Co to oznacza w praktyce? Na czym taki program polega?

Zwolnienia monitorowane polegają na oferowaniu pracownikom zwalnianym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy specjalnego programu pomocowego. Program ten obejmuje pracowników będących w trakcie wypowiedzenia, a także zagrożonych zwolnieniem, w tym pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Program pomocowy

W przypadku zwolnienia monitorowanego obowiązkiem pracodawcy jest podjęcie działań polegających na zapewnieniu usług rynku pracy, które realizowane są formie programu. Obejmuje on pracowników przewidzianych do zwolnienia, ale również tych , którzy są w trakcie wypowiedzenia, czy też w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy (właściwy ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy), agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową.

Program zwolnień  monitorowanych może być finansowany:

  • przez pracodawcę;
  • przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej;
  • na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

 

Świadczenie szkoleniowe

Pracodawca, na wniosek pracownika, może w ramach programu finansować świadczenie szkoleniowe. Świadczenie szkoleniowe przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

W okresie korzystania ze świadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego udzielana przez właściwy dla zwolnionego pracownika powiatowy urząd pracy. Pracownik ten może być skierowany na jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez powiatowy urząd pracy, na zasadach określonych w ustawie.

Po przyznaniu przez pracodawcę świadczenia szkoleniowego powiatowy urząd pracy refunduje pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane ze środków własnych pracodawcy, w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Pracodawca wypłaca co miesiąc zwolnionemu pracownikowi, na podstawie zawartej z nim umowy, począwszy od miesiąca, w którym pracownik rozpoczął szkolenie, świadczenie szkoleniowe w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (sprawdź aktualne wskaźniki).

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 70)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Napisz do nas - Zielona Linia

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.