Powrót

Usługi urzędów pracy w zakresie pośrednictwa pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-11

Czym jest pośrednictwo pracy?

Pośrednictwo pracy to pomoc w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników spełniających Twoje wymagania.

W zależności od potrzeb usługi te mogą przyjmować różne formy:

 • pośrednictwo otwarte – polega ono na zamieszczaniu w widocznym miejscu ogłoszenia z informacją o Twoich danych, zgłoszenia spływają bezpośrednio do Ciebie;
 • pośrednictwo półotwarte – oferty pracy są udostępniane szerokiemu gronu kandydatów; nie zamieszcza się w nich Twoich danych; pośrednik pracy przeprowadza rozmowę z kandydatami, po dokonaniu selekcji przedstawia Ci listę wybranych osób;
 • pośrednictwo zamknięte – informacja o miejscach pracy udostępniana jest w pełnym zakresie wyłącznie tym osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy, które spełniają wymagania określone w ofercie; po dokonaniu selekcji zgodnej z Twoimi wymaganiami kandydaci z wystawionymi przez powiatowy urząd pracy kartami kierowani są do Ciebie na rozmowę kwalifikacyjną; w wyniku rozmowy dokonujesz oceny kandydata i zatrudniasz wybranego;
 • giełdy pracy – spotkania zorganizowane dla Ciebie i większej grupy kandydatów na konkretne stanowisko z udziałem doradcy zawodowego, który pomoże Ci wybrać kandydatów o pożądanych predyspozycjach psychofizycznych;
 • targi pracy – umożliwiają bezpośredni kontakt większej liczby przedstawicieli firm z osobami poszukującymi pracy; w trakcie targów istnieje możliwość przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z tymi osobami oraz tworzenia zasobów informacji o potencjalnych kandydatach do pracy.

Kto może skorzystać z pośrednictwa pracy?

Twoja oferta miejsca pracy zostanie przyjęta, jeżeli:

 • w okresie 365 dni przed jej zgłoszeniem nie byłeś ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo nie byłeś objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy,
 • wymagania zawarte w niej nie naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i nie mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na:
  - płeć,
  - wiek,
  - niepełnosprawność,
  - rasę,
  - religię,
  - narodowość,
  - przekonania polityczne,
  - przynależność związkową,
  - pochodzenie etniczne,
  - wyznanie,
  - orientację seksualną.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z pośrednictwa urzędu?

Zgłoszenie krajowej oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy jest dokonywane przez pracodawcę w jednym urzędzie, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innym wybranym przez niego urzędzie.

Wypełnione zgłoszenie oferty pracy (dostępne na stronie urzędu pracy) można złożyć osobiście w siedzibie urzędu pracy, wysłać pocztą, faksem lub mailem. Można także skorzystać z e-formularza udostępnionego na stronie praca.gov.pl, który po wypełnieniu jest automatycznie przekazywany do wskazanego przez Ciebie urzędu pracy.

Elementy, jakie powinno zawierać zgłoszenie wolnego stanowiska pracy:

Twoja nazwa jako pracodawcy,

 • dane teleadresowe do kontaktu,
 • nr NIP,
 • nr REGON, kod PKD,
 • liczba aktualnie zatrudnianych pracowników,
 • liczba pracowników, których masz zamiar zatrudnić,
 • nazwę stanowiska pracy oraz informacje na temat wymagań w stosunku do kandydatów,
 • informacje na temat charakteru wykonywanej pracy,
 • miejsce wykonywanej pracy,
 • sugerowana wysokość wynagrodzenia,
 • zmianowość,
 • datę rozpoczęcia zatrudnienia,
 • sposób kontaktu kandydatów z Tobą.

Kolejne działania dotyczące zamieszczenia oferty

 • zgłaszając wolne miejsce pracy, po rozmowie z pośrednikiem pracy przyjmującym zgłoszenie dokonujesz wyboru formy realizacji zgłaszanej oferty pracy – decydujesz, czy Twoje dane będą jawne (wtedy kandydaci mogą kontaktować się bezpośrednio z Tobą), czy też osoby zainteresowane będą zgłaszać kandydaturę poprzez urząd pracy,
 • następnie, w ustalonym terminie, urząd podaje informacje o ofercie do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy,
 • po upowszechnieniu oferty w uzgodnionym terminie urząd rozpoczyna poszukiwanie kandydata,
 • jeżeli wybrałeś kontakt bezpośredni, kandydaci będą zgłaszać się do Ciebie; jeżeli pośredniczący urząd pracy znajdzie dla Ciebie kandydata, kierując go do pracy, poinformuje najpierw o prawach i obowiązkach, wyda pisemne skierowanie i wyznaczy termin stawiennictwa w urzędzie celem poinformowania o przyjęciu na stanowisko lub odmowie,
 • osoba bezrobotna pisemnie potwierdza odbiór skierowania i zapoznanie się z informacją o prawach i obowiązkach.

Dlaczego warto korzystać z pośrednictwa powiatowego urzędu pracy?

Pomoc urzędów pracy w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników pozwala Ci:

 • zaoszczędzić czas,
 • zaoszczędzić środki – pośrednictwo urzędu jest bezpłatne,
 • poznać opinię doradcy na temat kwalifikacji formalnych, umiejętności, predyspozycji i uzdolnień kandydatów do pracy – doradcy dysponują różnego rodzaju testami i kwestionariuszami badającymi zainteresowania, umiejętności, preferencje
  i uzdolnienia zawodowe,
 • swobodnie wybierać wśród proponowanych kandydatów do pracy,
 • mieć pewność, że zastosowane metody i narzędzia w zakresie doradztwa personalnego są profesjonalne,
 • zasięgnąć informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Przydatne informacje

Odmowa przyjęcia oferty pracy przez powiatowy urząd pracy wymaga pisemnego uzasadnienia.

Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
 • państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które podpisały umowy o swobodnym przepływie osób ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,

powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy realizują wyłącznie przez sieć EURES.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 36)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy