Powrót

Zmiana wymiaru czasu pracy lub ilości godzin cudzoziemca

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-12-18

Czy pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze czasu pracy lub w większej liczbie godzin niż określona w dokumencie legalizującym wykonywanie pracy? To pytanie, które często zadają osoby zatrudniające cudzoziemców. Odpowiadamy i wyjaśniamy.

Pracodawca, który zastanawia się, czy może powierzyć cudzoziemcowi pracę w godzinach nadliczbowych, w wyższym wymiarze czasu pracy lub w większej liczbie godzin niż określona w dokumencie legalizującym wykonywanie pracy przez cudzoziemca powinien zwrócić uwagę na dwa aspekty: rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem i dokument legalizujący pracę cudzoziemca w Polsce.

W przypadku rodzaju umowy, ważne jest, czy cudzoziemiec świadczy pracę na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy określony w Kodeksie pracy), czy na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracy przy zbiorach).

Jeżeli chodzi o dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca, należy ustalić, czy jest to: zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

W żadnym przypadku pracodawca nie może obniżyć wymiaru czasu pracy lub zmniejszyć liczby godzin w stosunku do tego co zostało zadeklarowane w dokumencie legalizującym pracę cudzoziemca.

Obniżenie wymiaru czasu pracy lub ilości godzin jest traktowane jako wykroczenie polegające na powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, za które grozi grzywna.

 

Kiedy możliwe jest zwiększenie wymiaru czasu pracy lub ilości godzin?

Cudzoziemiec zatrudniony na podstawie stosunku pracy, a więc najczęściej na podstawie umowy o pracę, może wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie pracy. Jest to możliwe bez względu na to, jaki dokument legalizuje jego pracę.

Warto w tym momencie przywołać stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, w myśl którego zarówno do cudzoziemca, jak i obywatela polskiego mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W myśl zasad tej ustawy, praca w godzinach nadliczbowych z reguły ma charakter incydentalny, w związku z tym godziny te nie są wliczane do podstawowego czasu pracy określonego w zezwoleniu, oświadczeniu lub powiadomieniu.

 

Czytaj także: Zezwolenie na pracę typu A i jeden z obowiązków pracodawcy

 

Zgodnie z art. 151. § 1. Kodeksu pracy "praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.”

Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że w kontekście przytoczonego przepisu niedopuszczalne jest takie organizowanie czasu pracy pracownika (w tym również będącego cudzoziemcem), gdzie praca w godzinach nadliczbowych jest z góry zaplanowana lub ma charakter stały i wynika z przyjętego w danym zakładzie sposobu organizacji pracy. Ponadto, za pracę w godzinach nadliczbowych cudzoziemcowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie wraz z należnymi dodatkami – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 

Zwiększenie wymiaru czasu pracy cudzoziemca

Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców na podstawie umowy o pracę w niższym niż pełny etat wymiarze czasu pracy, często zastanawiają się, czy mogą zwiększyć ten wymiar (zmniejszyć nie można w żadnym wypadku) bez uzyskiwania nowego dokumentu legalizującego zatrudnienie. I tak:

 • w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zwiększenie wymiaru czasu pracy cudzoziemca zatrudnionego na część etatu (np. z 1/2 etatu do pełnego etatu, z 1/4 etatu do 1/3 etatu itd.) nie wymaga zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pracę bądź zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz złożenia nowego powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy,
 • zwiększenie takie wymaga zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pracę sezonową oraz dokonania wpisu nowego oświadczenia do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy.

 

Umowa cywilnoprawna

Zwiększenie liczby godzin pracy cudzoziemca w tygodniu lub miesiącu nie jest możliwe, gdy pracuje on na podstawie umowy cywilnoprawnej, a jego pracę legalizuje zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jeżeli pracodawca zamierza zwiększyć liczbę godzin, należy wcześniej zmienić treść zezwolenia lub uzyskać nowe zezwolenie bądź wpisać do ewidencji powiatowego urzędu pracy nowe oświadczenie, które uwzględnią tę zmianę.

 

Czytaj także: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 2023

 

Wyjątkiem jest powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy czytamy, że praca w ramach takiego powiadomienia ma być powierzana w liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia liczby godzin pracy.

Zgodnie z tym przepisem zleceniodawca może zwiększyć liczbę godzin pracy obywatelowi Ukrainy (bez wysyłania kolejnego powiadomienia), który jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (najczęściej umowy zlecenia), pod warunkiem proporcjonalnego zwiększenia wynagrodzenia. 

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Państwowa Inspekcja Pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy po wizie „humanitarnej”
  Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (tzw. humanitarnej) mogą, najpóźniej ostatniego dnia jej ważności, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Czy praca na takim zezwoleniu na pobyt czasowy może być wykonywana bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? Odpowiadamy.

 • Zadaniowy czas pracy - zasady
  Zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy. Na czym polega i kto może pracować w takim systemie? Podpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy. Kiedy wygasa z mocy prawa?
  Zezwolenie na pobyt czasowy jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca z kraju trzeciego w Polsce. Wydaje się je na maksymalnie 3 lata w związku z okolicznością, która uzasadnia ten pobyt. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje cudzoziemiec w urzędzie wojewódzkim. Kiedy takie zezwolenie wygasa z mocy prawa? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zanim cudzoziemiec będący obywatelem państwa spoza obszaru UE/EOG rozpocznie pracę w Polsce, (co do zasady) musi posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę. Rodzaj zezwolenia zależy w głównej mierze od tego, jak długo cudzoziemiec będzie wykonywał swoje obowiązki zawodowe, jaki mają one charakter oraz czy zatrudnia go firma polska, czy zagraniczna. Oto rodzaje zezwoleń na pracę w Polsce.

 • Przerwy w pracy
  Od czego zależy długość i ilość przerw w pracy? Czy czas odpoczynku zawsze wlicza się do wymiaru czasu pracy? Kto może skorzystać z dodatkowej przerwy? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy