Powrót

Zezwolenie na pracę typu B

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-01

Zezwolenie na pracę typu B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Jest ono wydawane na standardowy okres do 3 lat. Gdzie załatwić sprawę i jak ubiegać się o to zezwolenie? Wyjaśniamy.

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, w tym także zezwolenie na pracę typu B, należy wnioskować jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

 1. cudzoziemiec jest obywatelem państwa nienależącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa innego niż Szwajcaria;
 2. nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę typu B, tym różni się od innych rodzajów zezwoleń na pracę, że dotyczy cudzoziemca, który:

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji,
 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

O zezwolenie na pracę typu B dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca, który chce go zatrudnić.

 

Na jaki okres wydawane jest zezwolenie typu B?

Ważność zezwolenia typu B wynosi najczęściej (standardowo) 3 lata. Wyjątek stanowi osoba prawna, która zatrudnia powyżej 25 osób. W takim przypadku okres ważności zezwolenia może wynosić do 5 lat.

Pracodawca może przedłużyć zezwolenie. W tej sytuacji, wniosek składa się nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wpływ na okres ważności zezwolenia na pracę typu B może mieć rozporządzenie wojewody. Dlatego zdarza się, że czas, na jaki wydaje się zezwolenie, jest różny w każdym województwie.

 

Gdzie i kiedy załatwić sprawę?

Wniosek o zezwolenie typu B składa się do urzędu wojewódzkiego, czyli wojewody właściwego dla siedziby pracodawcy lub jego miejsca zamieszkania. Gdy specyfika pracy cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, wniosek składa się do wojewody mazowieckiego.

Nie ma określonego terminu, w którym należy złożyć wniosek o zezwolenie na pracę typu B. Warto jednak pamiętać, że procedura wydania takiego dokumentu może trwać miesiąc (30 dni), a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet 2 miesiące, dlatego warto złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.

 

Jakie dokumenty?

Lista dokumentów, które należy złożyć do urzędu jest dość długa i zawiera:

1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

2. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (oświadczenie może podpisać wyłącznie pracodawca - nie może go podpisać pełnomocnik pracodawcy);

3. dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy:

 •  kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży, jeśli dotyczy to osoby fizycznej,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku, jeśli dotyczy to osoby prawnej,
 • umowę spółki, jeśli dotyczy to reprezentanta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółkę cywilną,
 • akt notarialny o zawiązaniu spółki, jeśli dotyczy to reprezentanta spółki akcyjnej w organizacji.

4. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

5. dowód wpłaty zawierający następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa oraz adres siedziby pracodawcy),
 • dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego pracodawca występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę).

6. pełnomocnictwo, w przypadku gdy pracodawca delegujący nie składa wniosku osobiście;

7. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;

8. dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku;

9. dokumenty potwierdzające, że:

 • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku firma osiągnęła dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

lub

 • przedsiębiorstwo posiada środki lub prowadzi działalności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy,
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, jeżeli wniosek jest składany o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata.

 

Zeznanie o wysokości dochodu lub straty, dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia i dokumentów potwierdzających wartość posiadanych środków lub poziom dochodu w roku poprzedzającym nie jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec spełni jeden z poniższych warunków:

 •  w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Polski albo innego państwa UE, EOG lub Szwajcarii albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Polsce,
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku przebywał legalnie na terytorium Polski i pobyt ten był nieprzerwany.

 

Przydatne informacje

Zezwolenie na pracę typu B wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w 3 egzemplarzach: jeden pozostaje w urzędzie, a dwa dostaje pracodawca. Jeden egzemplarz pracodawca musi przekazać cudzoziemcowi. W przypadku e-zezwolenia wydanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pracodawca dostaje tylko dokument w formie elektronicznej, natomiast jeden egzemplarz w formie pisemnej jest przeznaczony dla cudzoziemca.

Jeżeli wniosek zawiera błędy lub braki formalne, urząd może wezwać pracodawcę do ich poprawienia lub uzupełnienia. Niepoprawienie błędów lub nieuzupełnienie braków w ciągu 7 dni skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Urząd może również wezwać pracodawcę do złożenia wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez urząd informacji w trakcie postępowania. Może także wezwać do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

biznes.gov.pl

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca sezonowa cudzoziemców – wniosek wielosezonowy
  Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, w ramach działalności uznanych za sezonowe, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy przewidziano pewne ułatwienia, w tym możliwość złożenia tzw. wniosku wielosezonowego.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
  Interpretacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce często przysparza pracodawcom wielu trudności. Jednak nieprzestrzeganie tych przepisów może wiązać się z konsekwencjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Podpowiadamy, jakie konsekwencje grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca oraz za nielegalne wykonywanie pracy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Zasady udzielania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Jakie okresy uznaje się za nieprzerwany pobyt?

 • Pobyt cudzoziemca – procedury administracyjne
  Pobyt cudzoziemca w Polsce, zwłaszcza jeśli dotyczy wydłużenia pierwotnego okresu, wiąże się z załatwianiem formalności. Wnioski, dokumenty czy terminy urzędowe mogą sprawić kłopot. Wyjaśniamy kwestię wezwania z urzędu dotyczącą cudzoziemców, legalizujących pobyt w Polsce.

 • Konto firmowe na praca.gov.pl
  Konto organizacji (konto firmowe, konto firmy) to jedna z funkcji (kontekst) dostępnych na module praca.gov.pl. Jest ona ułatwieniem, umożliwiającym wgląd w wysłane wnioski reprezentantom danej organizacji (firmy).

 • Zatrudnianie cudzoziemców – legalny pobyt a obowiązki pracodawcy
  Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, oprócz zapewnienia mu właściwego zezwolenia na pracę, powinien zadbać o sprawdzenie dokumentu potwierdzającego jego legalny pobyt. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z tym i jakie mogą być konsekwencje nielegalnego zatrudnienia obcokrajowca?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.