Powrót

Wiza – ważne informacje na dokumencie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-10-08

Wiza jest jednym z dokumentów pobytowych, uprawniających cudzoziemca (który takiego dokumentu potrzebuje) do przekroczenia granicy i pobytu. Na wizie znajdują się istotne informacje, które mają wpływ na zatrudnienie obcokrajowca. Opisujemy najważniejsze z nich.

Co do zasady, aby cudzoziemiec mógł świadczyć pracę na terenie RP musi mieć ważny dokument pobytowy i zezwolenie na pracę – chyba że jest z tego obowiązku zwolniony.

Dokumentem pobytowym może być np. karta pobytu, paszport biometryczny lub wiza. Wiza jest dokumentem wydawanym w polskim konsulacie w kraju ojczystym cudzoziemca w celu przyjazdu do Polski. Tak więc, o ten dokument stara się obcokrajowiec, zanim przyjedzie do Polski.

 

Okres ważności, ilość wjazdów

Cudzoziemiec może otrzymać wizę krajową (D) lub wizę Schengen (C).

Wiza krajowa (nazywana także narodową lub długoterminową) uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce przez okres do jednego roku. Czas ważności takiej wizy zależy od celu podróży. Na podstawie wizy krajowej cudzoziemiec może podróżować do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym. Wiza krajowa, wydana przez władze polskie, uprawnia do tylu wjazdów do Polski ile zostało wskazane w naklejce wizowej. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” wskazana została liczba 1, wiza ta uprawnia do jednego wjazdu na terytorium RP w okresie jej ważności. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” jest napis MULT, wiza ta uprawnia do wielokrotnego wjazdu na terytorium Polski w okresie jej ważności.

Wiza Schengen wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Podobnie jak w przypadku wizy krajowej, wiza Schengen uprawnia do tylu wjazdów na terytorium Schengen ile zostało określone w naklejce wizowej. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” wskazana została liczba 1, wiza ta uprawnia do jednego wjazdu na terytorium Schengen w okresie jej ważności. Jeżeli posiadacz wizy Schengen C wjedzie na terytorium Schengen, a następnie opuści tę strefę, wyjeżdżając do państwa trzeciego, wiza ta nie będzie uprawniać do ponownego przekroczenia granicy na wjazd na terytorium Schengen. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” figuruje wpis MULT, wiza ta uprawnia do wielokrotnego wjazdu na terytorium Schengen w okresie jej ważności.

 

Cel wydania a legalna praca

Z punktu widzenia pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca posiadającego wizę, bardzo ważna jest informacja o celu jej wydania. Na dokumencie – wklejonym do paszportu cudzoziemca – widnieje (w polu „uwagi”) cel wydania. Jest on oznaczony numerycznie (od 1 do 23).

I tak, nie można zatrudnić cudzoziemca, który posiada wizę z celem wydania oznaczonym numerami 01 i 20. Nawet jeśli pracodawca uzyska dla niego zezwolenie na pracę.

Można zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskiwania dla niego zezwolenia na pracę lub oświadczenia, jeżeli ma wizę, której cel wydania jest oznaczony numerami: 09 (wiza studencka) lub 18 (Karta Polaka) pod warunkiem potwierdzenia posiadanych uprawnień.

Od 1 grudnia 2020 r. wiza (cel wydania 21) wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe umożliwia pracę na terytorium RP bez zezwolenia lub oświadczenia. Czyli, pracodawca widząc taką wizę w paszporcie cudzoziemca może podpisać z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Podobnie jest w przypadku cudzoziemców posiadających ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”. Oni także są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. 

Pozostałe cele wydania wizy (wszystkie cele wydania wizy opisujemy poniżej) uprawniają cudzoziemca do podjęcia pracy pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywana pracy cudzoziemcowi.

 

Cel wydania wizy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców określa następujące cele wydawania wiz Schengen i wiz krajowych:

1) „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
2) „02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
3) „03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
4) „04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
5) „05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
6) „05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
7) „06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;
8) „07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
9) „08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
10) „09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;
11) „10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
12) „11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
13) „12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
14) „13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
15) „13a” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;
16) „13b” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;
17) „14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
18) „15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
19) „16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej umieszcza się także nazwę programu;
20) „17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
21) „17a” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
22) „17b” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.3) ), lub przebywania z nim;
23) „18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
24) „19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
25) „20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
26) „21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
27) „22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
28) „22a” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
29) „22b” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6 ustawy;
30) „23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24b ustawy.

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Zgodnie z komunikatem na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców:

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • wizy krajowej,
 • wiz Schengen, ruchu bezwizowego i innych krótkoterminowych tytułów pobytowych

dotyczy sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jest to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

 

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych (m.in. wiz Schengen i ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób, które 14 marca 2020 r. były w kraju na podstawie takich tytułów. Nie dotyczy natomiast osób, które wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie.

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej, wydaniem nowej karty pobytu czy innych dokumentów. Nie będzie także konieczne składanie żadnych wniosków.

Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostały bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Straż Graniczna


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – najważniejsze zmiany w przepisach
  Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców m.in. w ramach tzw. procedury oświadczeniowej. Co się zmieniło? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite – praca w okresie oczekiwania na decyzję wojewody
  Jakie warunki powinien spełnić cudzoziemiec i pracodawca, który chce go zatrudnić, by po złożeniu wniosku o zezwolenie jednolite (na pobyt czasowy i pracę) cudzoziemiec mógł legalnie pracować w okresie oczekiwania na decyzję wojewody? Wyjaśniamy.

 • Zezwolenie na pracę – zmiany w przepisach
  Od 29 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Zmianie uległy niektóre zapisy dotyczące zezwoleń na pracę. Na co powinni obecnie zwrócić uwagę pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Co to jest informacja starosty i jak ją uzyskać?
  Informacja starosty, nazywana także opinią starosty lub testem rynku pracy, jest dokumentem wydawanym przez powiatowy urząd pracy, który pracodawca dołącza do wniosku o zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, albo wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jak i gdzie ją uzyskać? Na co zwrócić uwagę? Ile ważna jest informacja starosty? Odpowiadamy.

 • Elektroniczne wsparcie zatrudnienia obywateli Ukrainy, czyli nowe formularze na praca.gov.pl
  12 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jej zapisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których ta ustawa dotyczy, mają zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. Mogą podejmować pracę bez zezwolenia oraz rejestrować się w powiatowych urzędach pracy, korzystając przy tym z dostępnych ofert wsparcia. Aby umożliwić i ułatwić te procesy, na portalu praca.gov.pl pojawiły się nowe formularze.

 • Zwolnienie z informacji starosty
  Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Dołącza się go m.in. do wniosku o zezwolenie na pracę. Opisujemy sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

 • Cudzoziemcy w Polsce – wiza i ruch bezwizowy
  Obywatele państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii), którzy chcą przyjechać do Polski potrzebują zezwolenia na przekroczenie granicy i pobyt (wizy). Istnieje także inna forma legalnego przekraczania polskiej granicy i przebywania na terytorium RP. Chodzi o ruch bezwizowy. Jakie są zasady pobytu w ramach ruchu bezwizowego oraz jakie są rodzaje wiz, wydawanych przez polskiego konsula?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy