Powrót

Wiza – ważne informacje na dokumencie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-10-08

Wiza jest jednym z dokumentów pobytowych, uprawniających cudzoziemca (który takiego dokumentu potrzebuje) do przekroczenia granicy i pobytu. Na wizie znajdują się istotne informacje, które mają wpływ na zatrudnienie obcokrajowca. Opisujemy najważniejsze z nich.

Co do zasady, aby cudzoziemiec mógł świadczyć pracę na terenie RP musi mieć ważny dokument pobytowy i zezwolenie na pracę – chyba że jest z tego obowiązku zwolniony.

Dokumentem pobytowym może być np. karta pobytu, paszport biometryczny lub wiza. Wiza jest dokumentem wydawanym w polskim konsulacie w kraju ojczystym cudzoziemca w celu przyjazdu do Polski. Tak więc, o ten dokument stara się obcokrajowiec, zanim przyjedzie do Polski.

 

Okres ważności, ilość wjazdów

Cudzoziemiec może otrzymać wizę krajową (D) lub wizę Schengen (C).

Wiza krajowa (nazywana także narodową lub długoterminową) uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce przez okres do jednego roku. Czas ważności takiej wizy zależy od celu podróży. Na podstawie wizy krajowej cudzoziemiec może podróżować do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym. Wiza krajowa, wydana przez władze polskie, uprawnia do tylu wjazdów do Polski ile zostało wskazane w naklejce wizowej. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” wskazana została liczba 1, wiza ta uprawnia do jednego wjazdu na terytorium RP w okresie jej ważności. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” jest napis MULT, wiza ta uprawnia do wielokrotnego wjazdu na terytorium Polski w okresie jej ważności.

Wiza Schengen wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Podobnie jak w przypadku wizy krajowej, wiza Schengen uprawnia do tylu wjazdów na terytorium Schengen ile zostało określone w naklejce wizowej. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” wskazana została liczba 1, wiza ta uprawnia do jednego wjazdu na terytorium Schengen w okresie jej ważności. Jeżeli posiadacz wizy Schengen C wjedzie na terytorium Schengen, a następnie opuści tę strefę, wyjeżdżając do państwa trzeciego, wiza ta nie będzie uprawniać do ponownego przekroczenia granicy na wjazd na terytorium Schengen. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” figuruje wpis MULT, wiza ta uprawnia do wielokrotnego wjazdu na terytorium Schengen w okresie jej ważności.

 

Cel wydania a legalna praca

Z punktu widzenia pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca posiadającego wizę, bardzo ważna jest informacja o celu jej wydania. Na dokumencie – wklejonym do paszportu cudzoziemca – widnieje (w polu „uwagi”) cel wydania. Jest on oznaczony numerycznie (od 1 do 23).

I tak, nie można zatrudnić cudzoziemca, który posiada wizę z celem wydania oznaczonym numerami 01 i 20. Nawet jeśli pracodawca uzyska dla niego zezwolenie na pracę.

Można zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskiwania dla niego zezwolenia na pracę lub oświadczenia, jeżeli ma wizę, której cel wydania jest oznaczony numerami: 09 (wiza studencka) lub 18 (Karta Polaka) pod warunkiem potwierdzenia posiadanych uprawnień.

Od 1 grudnia 2020 r. wiza (cel wydania 21) wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe umożliwia pracę na terytorium RP bez zezwolenia lub oświadczenia. Czyli, pracodawca widząc taką wizę w paszporcie cudzoziemca może podpisać z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Podobnie jest w przypadku cudzoziemców posiadających ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”. Oni także są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. 

Pozostałe cele wydania wizy (wszystkie cele wydania wizy opisujemy poniżej) uprawniają cudzoziemca do podjęcia pracy pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywana pracy cudzoziemcowi.

 

Cel wydania wizy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców określa następujące cele wydawania wiz Schengen i wiz krajowych:

 „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

„02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

„03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

„04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

„05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

„05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

„06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;

„07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

„08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

„09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;

„10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;

„11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;

„12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;

„13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

„13a” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;

„13b” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;

„14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;

„15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

„16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

„17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

„17a” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;

„18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

„19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;

„20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

„21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

„22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

„22a” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

„23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24a ustawy.

 

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Zgodnie z komunikatem na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców:

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • wizy krajowej,
 • wiz Schengen, ruchu bezwizowego i innych krótkoterminowych tytułów pobytowych

dotyczy sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jest to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

 

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych (m.in. wiz Schengen i ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób, które 14 marca 2020 r. były w kraju na podstawie takich tytułów. Nie dotyczy natomiast osób, które wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie.

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej, wydaniem nowej karty pobytu czy innych dokumentów. Nie będzie także konieczne składanie żadnych wniosków.

Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostały bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Straż Graniczna


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca zdalna świadczona przez cudzoziemca
  Przedłużający się stan epidemii nasilił zjawisko pracy zdalnej. Coraz więcej polskich firm chce korzystać także z pracy cudzoziemców na odległość. Istotą pracy zdalnej jest fakt, że miejsce wykonywania pracy nie zawsze musi być tożsame z siedzibą pracodawcy. Czy w takim przypadku cudzoziemiec wykonujący pracę zdalną polskiemu pracodawcy potrzebuje zezwolenia na pracę?

 • Jak policzyć okres pracy na oświadczeniu? [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jak prawidłowo policzyć ten okres?

 • Wizy – zmiany w przepisach dotyczących celu wydania
  Od 1 grudnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy określające cel wydania wizy Schengen (C) oraz wizy krajowej (D). Zmieniają one dotychczasowe zapisy. Przedstawiamy aktualny stan prawny, zawarty w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

 • Zwolnienie z informacji starosty
  Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Dołącza się go m.in. do wniosku o zezwolenie na pracę. Opisujemy sytuacje, w których informacja starosty nie jest wymagana.

 • Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a zezwolenie na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Cudzoziemcy spoza UE, EOG i Szwajcarii, by móc legalnie pracować w Polsce powinni mieć zezwolenie na pracę lub inny dokument uprawniający do wykonywania pracy. Są jednak okoliczności, które zwalniają obcokrajowca z konieczności posiadania takiego zezwolenia. Jedną z nich jest dokument świadczący o byciu absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca
  Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca, musisz wcześniej uzyskać dla niego odpowiednie zezwolenie na pracę. Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę, dlatego najlepiej przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z ich poszczególnymi typami.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy
  Cudzoziemcowi, będącemu absolwentem polskiej uczelni, który poszukuje pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.