Powrót

Urlop wychowawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-28

Zasiłek dla bezrobotnych - co do zasady - przysługuje osobom, które w trakcie rejestracji w urzędzie pracy udokumentują odpowiedni okres pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jak zatem w świetle przepisów o zasiłku dla bezrobotnych, wygląda kwestia przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? Odpowiadamy.

Przepisy dotyczące przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych są zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W art. 71 ust. 1 tego dokumentu czytamy m.in., że prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni.

był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

 

Urlop wychowawczy

W Kodeksie pracy (art. 186) czytamy m.in., że pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

 

Czytaj także: Przychody osoby bezrobotnej

 

Urlop wychowawczy wynika ze stosunku pracy. Jest to jednak urlop, za który nie otrzymuje się żadnego wynagrodzenia. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 71 ust. 2) stanowi, że do wymaganego okresu (365 dni) uprawniającego do zasiłku zalicza się również okres urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów. 

Oznacza to, że jeżeli osoba bezrobotna, która rejestruje się w urzędzie pracy wykaże, że przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przebywała na urlopie wychowawczym, zasiłek dla bezrobotnych będzie jej przysługiwał, bez względu na wysokość zarobków otrzymywanych przed urlopem wychowawczym. Innymi słowy, okres urlopu wychowawczego wlicza się bezwzględnie do okresu, od którego zależy prawo do zasiłku (365 dni w ciągu 18 miesięcy).

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Na stronie internetowej ZUS czytamy, że niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Ponadto całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

Czytaj także: Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez urzędy pracy [Infografika]

 

Zarówno osoba częściowo niezdolna do wykonywania pracy, jak i całkowicie niezdolna do pracy może otrzymać rentę z tego tytułu. Powinna jednak spełnić warunki opisane tutaj.

W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, podobnie jak w przypadku urlopu wychowawczego, osoba, która ją pobierała przez przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy otrzyma prawo do zasiłku. Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy wlicza się bowiem bezwzględnie do okresu (365 dni w ciągu 18 miesięcy), od którego zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

W art. 71 ust. 2 pkt 3 czytamy, że do 365 dni zalicza się również okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Warto dodać, że będąc na urlopie wychowawczym, jak i pobierając rentę z tytułu niezdolności do pracy nie można zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać statusu bezrobotnego.

 

Szczegółowych informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy i zasiłku dla bezrobotnych udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19 524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

ZUS.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy