Powrót

Urlop dla poratowania zdrowia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-15

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym rodzajem płatnego urlopu. Przysługuje on określonym grupom pracowników w ściśle określonych przypadkach. Podpowiadamy, kto i w jakich okolicznościach może z niego skorzystać.

Prawo do skorzystania z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia mają nauczyciele, którzy spełniają kilka warunków. Określone są one w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Jeśli nauczyciel złoży wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia poparty orzeczeniem lekarskim, dyrektor szkoły musi takiego urlopu udzielić.

 

Cel urlopu dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy).

 

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Aby móc wnioskować o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć,
 • być zatrudniony na czas nieokreślony,
 • przepracować nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • przedstawić orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub skierowanie od lekarza rodzinnego na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Okres siedmioletniej pracy w szkole uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy.

 

Wymiar Urlopu dla poratowania zdrowia

Nauczyciel w okresie całego swojego zatrudnienia, może wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia przez nie więcej niż 3 lata. Jeden urlop nie może trwać dłużej niż rok. 

Jeśli jednak nauczycielowi brakuje mniej niż rok do nabycia prawa do emerytury, to nie może iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Może z niego korzystać maksymalnie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nabywa uprawnienia emerytalne.

Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. 

 

Wynagrodzenie w okresie urlopu zdrowotnego

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do:

 • comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatku za wysługę lat,
 • innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku związanego z zatrudnieniem na terenach wiejskich.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. Jeśli nauczyciel pracuje w dwóch szkołach jednocześnie, a w jednej z nich otrzymał urlop dla poratowania zdrowia, to nie może kontynuować pracy w drugiej szkole. Powinien w drugiej szkole wziąć urlop bezpłatny lub rozwiązać stosunek pracy.

 

Formalności

Nauczyciel:

 • składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,
 • ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego.

Dyrektor Szkoły:

 • na wniosek nauczyciela wydaje skierowanie na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu,
 • udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,
 • ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego (odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie),
 • odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową,
 • wydaje skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni.

Lekarz medycyny pracy:

 • orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
 • przekazuje odwołanie od orzeczenia, złożone przez uprawnione osoby, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zmiana czasu a wynagrodzenie
  Koniec marca oznacza zmianę czasu z zimowego na letni. Podpowiadamy, czy przesunięcie wskazówek w zegarach ma wpływ na wynagrodzenie.

 • Czy wizyta w WCR w czasie godzin pracy to powód do usprawiedliwionej nieobecności w miejscu zatrudnienia?
  Czy pracownik, który został wezwany do stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji w czasie pracy ma usprawiedliwioną nieobecność? Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić mu za ten czas wynagrodzenie? Odpowiadamy.

 • Takie zachowanie jest niedopuszczalne! Sprawdź, jakie są przejawy molestowania
  Mówiąc o naruszaniu praw pracownika można wyróżnić dwie formy molestowania. Jest to molestowanie i molestowanie seksualne. Podpowiadamy, jakie są różnice i jak wyrazić sprzeciw wobec niepożądanego zachowania.

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - co warto wiedzieć?
  Którzy pracodawcy muszą utworzyć ZFŚS? Na co można przeznaczyć środki z Funduszu? Kto jest uprawniony do korzystania z należnych świadczeń socjalnych? Odpowiadamy.

 • Jak traktować pracowników, aby nie naruszać ich praw?
  Kodeks pracy gwarantuje pracownikom równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności nakazu równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Sprawdź, jakie przesłanki mogą świadczyć o dyskryminacji w zatrudnieniu, a kiedy „faworyzowanie” pracownika jest dopuszczalne.

 • Co się kryje pod pojęciem "inna praca zarobkowa"?
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza rozróżnienie między „zatrudnieniem” a „inną pracą zarobkową”. Na czym polega różnica i co się kryje pod pojęciem „inna praca zarobkowa”? Odpowiadamy.

 • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  Przepisy Kodeksu pracy określają prawa i obowiązki pracowników. Przede wszystkim po to, by ich chronić. Ciężkie naruszenie praw pracownika stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę, a niektóre z wykroczeń przeciwko prawom pracownika mogą być podstawą do nałożenia na pracodawcę kary grzywny.

 • Czym jest wypowiedzenie zmieniające?
  Pracodawca, który chce dalej zatrudniać pracownika, ale na innych warunkach niż określone w umowie o pracę, może skorzystać z przewidzianej w art. 42 Kodeksu pracy formy wypowiedzenia warunków pracy i płacy, zwanej wypowiedzeniem zmieniającym.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy