Powrót

Status osoby bezrobotnej a zaległe wynagrodzenie

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-29

Osoba bezrobotna ma obowiązek w terminie 7 dni zgłosić do urzędu pracy osiągnięcie przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia. Co w przypadku, jeśli wypłata będzie miała miejsce już po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy? Sprawdź, kiedy zaległe wynagrodzenie nie wpłynie na status bezrobotnego.

Zgodnie z przepisami, osiągnięcie przez bezrobotnego przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia skutkuje wyrejestrowaniem. Nie chodzi tutaj tylko o przychód z tytułu podjętego zatrudnienia czy działalności gospodarczej, ale również każdy inny, który podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. z tytułu wynajmu mieszkania. Przepisy przewidują możliwość otrzymania wynagrodzenia w trakcie figurowania w rejestrze osób bezrobotnych bez utraty statusu. Warunek jest jeden - musi to być zaległe wynagrodzenie, sprzed rejestracji w urzędzie pracy.

 

Zaległe wynagrodzenie

Zdarza się, że przed rejestracją w urzędzie pracy było wykonane jakieś zlecenie, które będzie opłacone za jakiś czas, kiedy zleceniobiorca jest już zarejestrowaną osobą bezrobotną. W takiej sytuacji, wypłata zaległego wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość, nie wpływa na status osoby bezrobotnej. Nie trzeba również zgłaszać do urzędu pracy otrzymanej wypłaty.

Również pracownicy, którzy otrzymali, tzw. trzynastkę posiadając już status osoby bezrobotnej, nie muszą zgłaszać do urzędu pracy osiągniętego przychodu, bo nie utracą z tego powodu statusu.

 

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie

Przepis dotyczący przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia i utraty statusu osoby bezrobotnej nie ma zastosowania w przypadku przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oznacza to, że osoba, która jest rentierem (utrzymuje się z dochodów pasywnych płynących od posiadanego kapitału, nieruchomości, odsetek od papierów wartościowych lub wkładów bankowych), może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Nie będzie tutaj miał znaczenia rozmiar otrzymywanych odsetek.

 

Informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy i statusu osoby bezrobotnej udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracodawca nie może więc bez zgody pracownika dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wypłaty. Wyjątek stanowią sytuacje przewidziane w przepisach, np. świadczenia alimentacyjne. Pozostałe, bezpodstawne potrącenia są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Praca – informacje żądane od kandydata i pracownika
  Jakich informacji (danych osobowych) może żądać pracodawca od kandydata do pracy, a jakich od pracownika? Odpowiadamy.

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Status osoby bezrobotnej a służba w wojsku
  Osoba nabywająca status bezrobotnego ma obowiązek oświadczenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia, a także musi stawiać się w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach. Podpowiadamy, czy osoba bezrobotna, która wstępuje w szeregi rezerwistów może nabyć status osoby bezrobotnej albo go zachować?

 • Zasiłek dla bezrobotnych i inne świadczenia z urzędu pracy w zeznaniu PIT
  PIT z urzędu pracy i rozliczenie roczne

 • Obowiązki bezrobotnego względem urzędu pracy
  Posiadanie statusu osoby bezrobotnej to nie tylko przywileje w postaci prawa do ubezpieczenia zdrowotnego czy korzystania z form wsparcia zatrudnienia oferowanych przez urząd pracy, ale także szereg obowiązków, z których osoba bezrobotna powinna się wywiązywać, aby zachować status. Przypominamy, jakie obowiązki wynikają z posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz jakie konsekwencje może nieść za sobą niewywiązywanie się z tych obowiązków.

 • Student w urzędzie pracy
  Jednym z warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Studia nie zawsze stanowią przeszkodę do podjęcia pracy, ale mogą stanowić przeszkodę w rejestracji w urzędzie pracy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy