Powrót

Równouprawnienie w zatrudnieniu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-04-27

Równe traktowanie w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą stosunku pracy. Jakie przepisy prawa to gwarantują i jak równouprawnienie w zatrudnieniu wygląda w praktyce?

Pracodawca ma obowiązek traktować zatrudnionych w jednakowy sposób. Oznacza to, że nie ma prawa dyskryminować pracowników ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin.

Przepisy regulujące równouprawnienie

Zasada równości kobiet i mężczyzn gwarantowana jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi o tym art. 33 Konstytucji: „Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”.

Art. 18 Kodeksu pracy gwarantuje równe traktowanie w przebiegu całego stosunku pracy:

 • w zakresie nawiązania stosunku pracy,
 • jego trwania (w tym w zakresie warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych),
 • w zakresie rozwiązania stosunku pracy.

Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn, którego skutkiem jest w szczególności:

 • odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
 • niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z praca,
 • pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

Luka płacowa

Różnica między przeciętnym wynagrodzeniem brutto mężczyzn i kobiet wynosi w Polsce średnio 19,9 proc. na niekorzyść kobiet – wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeprowadzanych co 2 lata. W porównaniu z poprzednimi latami nie widać zasadniczych zmian. W wielu firmach da się zauważyć, że większość stanowisk kierowniczych i wysokowyspecjalizowanych zajmują mężczyźni, kobiety natomiast często są pomijane przy awansach, mimo że mają takie same, a nawet wyższe kwalifikacje lub dłuższe doświadczenie zawodowe. To właśnie w obszarze tych stanowisk można zaobserwować największą lukę płacową, według danych GUS. Niższe wynagrodzenie kobiet może też wynikać z faktu, że już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej kobiety podają niżesz kwoty, jeśli chodzi o oczekiwane wynagrodzenie. Oprócz tego przy ubieganiu się o podwyżkę, kobiety są zwykle bardziej powściągliwe.

 

Walka z luką płacową jest bardzo trudna. W Polsce oraz w Unii Europejskiej podejmowanych jest szereg działań, mających na celu poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy. Jednym z nich jest program „Prawa, równość i obywatelstwo”, który finansuje przedsięwzięcia służące wspieraniu równego traktowania obu płci, wyeliminowaniu dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Mimo iż równouprawnienie jest jednym z ważnych celów w polityce Unii Europejskiej, to do pełnej równości wciąż mamy daleką drogę.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/7/1/kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2018.pdf

https://www.lexlege.pl/kp/rozdzial-iia-rowne-traktowanie-w-zatrudnieniu/5685/

https://www.rp.pl/Wynagrodzenia/303089949-Luka-placowa-Wysokosc-wynagrodzenia-nie-moze-zalezec-od-plci.html

 

 

 

 

 

 

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek macierzyński z urzędu pracy?
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy i jesteś w ciąży? Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują!

 • Rejestracja w urzędzie pracy osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą
  Czy osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny? Czy przysługuje jej prawo do zasiłku? Jakie dokumenty powinna przygotować w związku z zawieszeniem działalności? Odpowiadamy.

 • Uzupełnienie zasiłku dla bezrobotnych
  Otrzymałeś prawo do zasiłku i podjąłeś w tym czasie pracę? Podpowiadamy, co zrobić, aby nie stracić tego prawa w przypadku ponownej utraty zatrudnienia.

 • Brak gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnego
  Rejestracja w urzędzie pracy jest dobrowolna. Status osoby bezrobotnej niesie jednak za sobą pewne obowiązki. Jednym z nich jest stawiennictwo w wyznaczonych przez urząd pracy terminach. Co w przypadku braku stawienia się na obowiązkowej wizycie?

 • Tarcza antykryzysowa – co każdy pracodawca powinien wiedzieć?
  Którym pracownikom należy się dofinansowanie wynagrodzeń i jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Czy w czasie pandemii pracodawcy mogą zlecać nadgodziny lub zmieniać system pracy? Czym są świadczenia postojowe? Te pytania zadaje sobie niejeden polski pracodawca. Eksperci firmy ADP Polska postanowili udzielić odpowiedzi na najistotniejsze kwestie nurtujące polskich przedsiębiorców.

 • Programy specjalne urzędów pracy
  Programy specjalne to narzędzie wsparcia dla osób, którym najtrudniej znaleźć i utrzymać pracę lub zaistnieć na rynku pracy. Mogą one być realizowane po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy.

 • Urlop bezpłatny
  Pracownik ma prawo wystąpić do pracodawcy o udzielenie urlopu bezpłatnego. Pracodawca może udzielić takiego urlopu pracownikowi tylko na jego wniosek. Czy to się jednak opłaca?

 • Nowe przepisy dotyczące rejestracji w urzędzie pracy
  Z dniem 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące rejestracji w powiatowych urzędach pracy. Nowe przepisy określają szczególne zasady przy tzw. prerejestracji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w trakcie trwania epidemii koronawirusa.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.