Powrót

Równouprawnienie w zatrudnieniu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-04-27

Równe traktowanie w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą stosunku pracy. Jakie przepisy prawa to gwarantują i jak równouprawnienie w zatrudnieniu wygląda w praktyce?

Pracodawca ma obowiązek traktować zatrudnionych w jednakowy sposób. Oznacza to, że nie ma prawa dyskryminować pracowników ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin.

Przepisy regulujące równouprawnienie

Zasada równości kobiet i mężczyzn gwarantowana jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi o tym art. 33 Konstytucji: „Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”.

Art. 18 Kodeksu pracy gwarantuje równe traktowanie w przebiegu całego stosunku pracy:

 • w zakresie nawiązania stosunku pracy,
 • jego trwania (w tym w zakresie warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych),
 • w zakresie rozwiązania stosunku pracy.

Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn, którego skutkiem jest w szczególności:

 • odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
 • niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z praca,
 • pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

Luka płacowa

Różnica między przeciętnym wynagrodzeniem brutto mężczyzn i kobiet wynosi w Polsce średnio 19,9 proc. na niekorzyść kobiet – wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeprowadzanych co 2 lata. W porównaniu z poprzednimi latami nie widać zasadniczych zmian. W wielu firmach da się zauważyć, że większość stanowisk kierowniczych i wysokowyspecjalizowanych zajmują mężczyźni, kobiety natomiast często są pomijane przy awansach, mimo że mają takie same, a nawet wyższe kwalifikacje lub dłuższe doświadczenie zawodowe. To właśnie w obszarze tych stanowisk można zaobserwować największą lukę płacową, według danych GUS. Niższe wynagrodzenie kobiet może też wynikać z faktu, że już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej kobiety podają niżesz kwoty, jeśli chodzi o oczekiwane wynagrodzenie. Oprócz tego przy ubieganiu się o podwyżkę, kobiety są zwykle bardziej powściągliwe.

 

Walka z luką płacową jest bardzo trudna. W Polsce oraz w Unii Europejskiej podejmowanych jest szereg działań, mających na celu poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy. Jednym z nich jest program „Prawa, równość i obywatelstwo”, który finansuje przedsięwzięcia służące wspieraniu równego traktowania obu płci, wyeliminowaniu dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Mimo iż równouprawnienie jest jednym z ważnych celów w polityce Unii Europejskiej, to do pełnej równości wciąż mamy daleką drogę.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/7/1/kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2018.pdf

https://www.lexlege.pl/kp/rozdzial-iia-rowne-traktowanie-w-zatrudnieniu/5685/

https://www.rp.pl/Wynagrodzenia/303089949-Luka-placowa-Wysokosc-wynagrodzenia-nie-moze-zalezec-od-plci.html

 

 

 

 

 

 

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – formy zabezpieczenia środków
  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Wśród warunków, które należy spełnić, aby otrzymać środki jest zabezpieczenie zwrotu dofinansowania. Przedstawiamy i opisujemy poszczególne formy tego zabezpieczenia.

 • Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane nie dla wszystkich zarejestrowanych. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać zasiłek?

 • Składki odprowadzane za osobę bezrobotną
  Rejestracja w urzędzie pracy ma na celu wsparcie osoby bezrobotnej w podjęciu zatrudnienia. Chęć uzyskania statusu osoby bezrobotnej nie może być podyktowana wyłącznie potrzebą posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, jakie składki odprowadza urząd pracy za zarejestrowaną osobę bezrobotną.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Zasiłek macierzyński z urzędu pracy?
  Planujesz rejestrację w urzędzie pracy i jesteś w ciąży? Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują!

 • Rejestracja w urzędzie pracy osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą
  Czy osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny? Czy przysługuje jej prawo do zasiłku? Jakie dokumenty powinna przygotować w związku z zawieszeniem działalności? Odpowiadamy.

 • Uzupełnienie zasiłku dla bezrobotnych
  Otrzymałeś prawo do zasiłku i podjąłeś w tym czasie pracę? Podpowiadamy, co zrobić, aby nie stracić tego prawa w przypadku ponownej utraty zatrudnienia.

 • Brak gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnego
  Rejestracja w urzędzie pracy jest dobrowolna. Status osoby bezrobotnej niesie jednak za sobą pewne obowiązki. Jednym z nich jest stawiennictwo w wyznaczonych przez urząd pracy terminach. Co w przypadku braku stawienia się na obowiązkowej wizycie?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.