Powrót

Rejestracja bez profilowania – zmiany w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-05-10

14 czerwca mają wejść w życie zmiany w przepisach dotyczących profilowania osób bezrobotnych. Sprawdź, co się zmieni!

W 2014 r. zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziły nowe rozwiązanie w pracy urzędów pracy, jakim było profilowanie pomocy dla każdego bezrobotnego. Celem profilowania było stosowanie przez urząd pracy form wsparcia, które najlepiej odpowiadają potrzebom zarejestrowanego oraz jego sytuacji na rynku pracy. W czerwcu nastąpi kolejna zmiana w tym zakresie.

 

Przyczyny zmian w zakresie profilowania osób bezrobotnych

 

Konieczność wprowadzenia zmian związanych z profilowaniem wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Na decyzję wpływ miały również wyniki ewaluacji profilowania pomocy. Badania ankietowe pokazały, że 44,6 proc. ankietowanych powiatowych urzędów pracy uznało, że profilowanie pomocy nie umożliwia lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych. 21,4 proc. urzędów stwierdziło, że trudno było im wskazać przydatność profilowania pomocy. Natomiast 80,1 proc. urzędów zgodziło się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych. Kolejnymi czynnikami, które przemawiały za rezygnacją z profilowania, były: stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz organizacji pozarządowych.

Kierując się powyższym, w nowelizacji został zniesiony obowiązek profilowania pomocy dla każdego bezrobotnego. To oznacza, że urzędy pracy będą mogły stosować wobec zarejestrowanego bezrobotnego wszystkie formy pomocy dostępne w urzędzie.  

- Wkrótce nie będziemy musieli profilować usług bezrobotnych. Bardzo długo walczyliśmy o tę zmianę. Dzięki niej osoby z trzeciego profilu będą mogły skorzystać z ofert pracy i unijnych środków przeznaczonych na aktywizację. Tym samym łatwiej będzie przywrócić ich na rynek pracy - dotychczas przynależność do trzeciej grupy uniemożliwiała korzystanie z wielu narzędzi aktywizujących – mówi Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.

 

Indywidualny plan działania bez zmian?

 

W nowelizacji doprecyzowano również przepisy dotyczące indywidualnego planu działania. Pomoc w ramach IPD dostosowywana będzie do indywidualnych potrzeb i możliwości bezrobotnego, z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.

Indywidualny plan działania będzie określał działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie, działania planowane do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy, planowane terminy realizacji poszczególnych działań, formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy, termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

W okresie realizacji indywidualnego planu działania urząd pracy, co najmniej raz na 60 dni, będzie się kontaktował się z bezrobotnym w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji przewidzianych działań. Kontakt ten może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową. Przepisy zapewniają również możliwość modyfikacji IPD stosownie do zmiany sytuacji bezrobotnego.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3363

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/urzedy-pracy-stoja-przed-nowymi-wyzwaniami-bez-reformy-sie-nie-obejdzie,63088.html


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.