Powrót

MUP Płock - Bon na zasiedlenie

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 2 marca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30. roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)" MUP w Płocku w roku 2020 planuje udzielić bonu na zasiedlenie 30 uczestnikom projektu.

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „młodzież NEET", zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską).

Zgodnie z zapisami PO WER 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikacji podlegać będzie udział w tego typu formie aktywizacji  finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach ww. projektu będzie prowadzony do wyczerpania limitu środków.

Formularze wniosków można pobrać od dnia 2 marca 2020 r. osobiście w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 w pok. 209 w godzinach przyjęć interesantów, tj. od 8:00 do 15:00 oraz ze strony internetowej  (Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Formy wsparcia/Bon na zasiedlenie) oraz (Dokumenty do pobrania).

Wypełnione na obowiązującym formularzu i kompletne wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie można składać od dnia 2 marca 2020 r. w godzinach przyjęć interesantów, tj. od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku /pok. 102, I piętro/.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Płocku, 26.02.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.