Powrót

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę z dnia na dzień?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-04

Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych lub długotrwała jego nieobecność daje pracodawcy możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. A co przepisy mówią o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika?

Najczęstszą formą rozwiązania umowy o pracę przez osobę zatrudnioną jest złożenie wypowiedzenia z zachowaniem okresu świadczenia pracy lub podpisanie z pracodawcą porozumienia stron rozwiązującego umowę. Przepisy Kodeksu pracy umożliwiają również zakończenie współpracy z pracodawcą w trybie natychmiastowym, jednak dotyczy to ściśle określonych sytuacji.

 

Szkodliwy wpływ wykonywanej pracy

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Naruszenie obowiązków wobec pracownika

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Jeśli jednak rozwiązanie umowy o pracę w tej sytuacji będzie nieuzasadnione, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka wtedy sąd pracy i przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

 

Przywrócenie do pracy u innego pracodawcy

Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

 

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

 

Szczegółowych informacji w zakresie przepisów prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - art. 231; art. 48 § 2; art. 55 § 1, § 11, § 2; art. 611, 612


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.