Powrót

Kara pieniężna względem pracownika

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-04-23

Art. 108 Kodeksu pracy jasno określa okoliczności oraz sposób, w jaki pracodawca może zastosować karę pieniężną względem pracownika.

Wynagrodzenie za pracę może być pomniejszone przez pracodawcę tylko o następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

 

Kiedy pracodawca może zastosować karę pieniężną?

Pracownik może być ukarany karą pieniężną za:

 • nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

 

Zasady kary pieniężnej

Kara pieniężna może zostać nałożona na pracownika wedle ściśle określonych zasad.

Za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, kara pieniężna nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Przy czym, wynagrodzenie jednodniowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu pozostałych potrąceń.

Potrącenia wynikającego z kary pieniężnej dokonuje się z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również pełnej składki zdrowotnej.

 

Odwołanie od decyzji pracodawcy

Pracownik ukarany przed pracodawcę karą pieniężną ma prawo nie zgodzić się z tą decyzją, jeżeli została ona nałożona na niego z naruszeniem przepisów prawa. W takiej sytuacji pracownik ma prawo, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu, wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Pracownik, który wniósł sprzeciw, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu, może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary pieniężnej. Jeżeli sąd uzna sprzeciw pracownika wobec zastosowanej kary, pracodawca jest zobowiązany zwrócić równowartość tej kary.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Państwowa Inspekcja pracy www.pip.gov.pl

Art. 108 Kodeksu pracy


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego
  Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także, jak w przypadku innych pracowników, Kodeks Pracy. Podpowiadamy, jakie uprawnienia ma pracownik niepełnosprawny.

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników to kwestia, którą trudno jednoznacznie i obiektywnie określić. Są jednak przepisy, które umożliwiają zatrudnionym dochodzenie swoich praw wobec dyskryminacji ze strony pracodawcy. O równym traktowaniu stanowią zapisy Kodeksu pracy. Przybliżamy je i wskazujemy, na co zwrócić uwagę, gdy dostrzegamy, że pracodawca traktuje nas inaczej (gorzej) niż innych pracowników.

 • Wypowiedzenie zmieniające
  Wypowiedzenie zmieniające jest dokumentem proponującym zmianę warunków płacy i pracy. Proponowane zmiany są zazwyczaj mniej korzystne dla pracownika. Wypowiedzenie zmieniające może złożyć tylko pracodawca, pracownik nie ma takiego uprawnienia.

 • Ochrona przedemerytalna pracownika
  Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy ochrona przedemerytalna oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi (w okresie trwania zatrudnienia) brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Sprawdź, komu przysługuje okres ochronny!

 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
  Gdy mówimy o przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę powinniśmy sięgnąć do artykułów 231, 231a i 232 Kodeksu pracy. Jakie obowiązki ma poprzedni i nowy pracodawca? Jakie prawa przysługują w tej sytuacji pracownikom? Odpowiadamy.

 • Odpowiedzialność materialna pracownika
  Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach Kodeksu pracy.

 • Człowiek powinien mieć poczucie, że jest do czegoś potrzebny [WYWIAD]
  O szukaniu pracy, pisaniu książki, wycieczkach rowerowych, ekologii, zapomnianych zawodach rozmawiamy z Wojciechem Koronkiewiczem, dziennikarzem i rowerzystą.

 • Umowa o pracę - zmiana warunków i powierzenie innej pracy
  Umowa o pracę jest najpopularniejszym rodzajem nawiązania stosunku pracy. Zdarzają się przypadki, że w trakcie trwania umowy pracodawca chce zmienić warunki pracy, zawarte w dokumencie. Co wtedy? I jak wygląda sytuacja przy tymczasowym powierzeniu innej pracy?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.