Powrót

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-23

Co to są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to instrument rynku pracy skierowany do osób:

 • bezrobotnych,
 • poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osoby niepełnosprawnej (z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),
 • absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej (jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do CEIDG zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej) zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej w tym założeniem spółdzielni socjalnej lub przystąpieniu do niej po jej założeniu.

 

Kto może otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej albo jesteś absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostajesz w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Jakie warunki musi spełnić osoba bezrobotna, absolwent CIS, absolwent KIS żeby otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jeśli jesteś zarejestrowaną osobą bezrobotną, absolwentem CIS lub absolwentem KIS i chciałbyś otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być jednocześnie osobą, która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

 

W jakim czasie należy wykorzystać otrzymane środki?

Po otrzymaniu dotacji będziesz musiał założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Będziesz zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.

Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków będziesz miał 2 miesiące od dnia podjęcia działalności.

Otrzymane środki wraz z odsetkami będziesz zmuszony zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli będziesz prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszysz inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

 

Jakie warunki musi spełnić poszukujący pracy niepozastający lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej żeby otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Natomiast jeśli jesteś poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunem osoby niepełnosprawnej i chciałbyś otrzymać dotację na podjęcie działalności gospodarczej musisz być osobą, która:

 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych;
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Powinieneś także złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji.

Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

 

Dlaczego warto starać się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, możesz otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki do:

 

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 

Środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub na zakup ziemi możesz otrzymać, jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz spełniasz następujące warunki:

 • został z Tobą rozwiązany stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • nie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych,
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy pracowałeś i osiągałeś z tego tytułu wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni,
 • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

 

Przydatne informacje

Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Szczegółowe kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określają wewnętrzne regulaminy powiatowych urzędów pracy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46)

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy