Powrót

Dofinansowanie wynagrodzeń dla domów pomocy społecznej (DPS)

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-11-23

Domy pomocy społecznej (DPS) oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ) uzyskały nowe wsparcie w ramach zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy. Prześledziliśmy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie.

Z początkiem lipca 2022 r. wszedł w życie przepis, dzięki któremu domy pomocy społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mogą liczyć na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika. Dotyczy to zatrudnienia skierowanej przez urząd pracy osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 

Na czym polega wsparcie?

Urząd pracy zwraca część lub całość kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych lub poszukujących pracy. Objęcie wsparciem nie może być dłuższe niż 12 miesięcy, natomiast wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

Kto może się starać o dofinansowanie?

O wsparcie mogą wnioskować:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia,
 • inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,

które po uzyskaniu zezwolenia wojewody mogą prowadzić domy pomocy społecznej (DPS).

 

O dofinansowanie do wynagrodzeń mogą starać się również jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ), czyli:

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • placówki wsparcia dziennego,
 • organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 • ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Czytaj także: Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników 50+

 

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Z dofinansowania nie będzie można skorzystać w sytuacji, kiedy skierowany bezrobotny lub poszukujący pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy był zatrudniony u wnioskodawcy.

Jeśli dana jednostka ma zaległości z wypłatami wynagrodzeń pracownikom lub obowiązkowymi składkami z tego wynikającymi, nie otrzyma refundacji. Urząd pracy nie zwróci bowiem kosztów wynagrodzenia jednostkom, które zalegają z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, wpłat na PFRON czy też zalegają z opłacaniem innych danin publicznych.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Podmiot prowadzący DPS albo jednostkę organizacyjną WRiPZ składa wniosek o zwrot kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne do wybranego powiatowego urzędu pracy.

 

Czytaj także: Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30. roku życia

 

Terminy

Na rozpatrzenie wniosku i wydane decyzji urząd pracy ma 30 dni. Jeśli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, wnioskującemu zostanie wyznaczony co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. W przypadku niedotrzymania terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Rozwiązanie umowy o pracę

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego lub poszukującego pracy.

 

Zwrot dofinansowania

W przypadku odmowy przyjęcia na zwolnione stanowisko pracy kolejnego zarejestrowanego w urzędzie pracy kandydata, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 57a.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, art. 3.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 57 ust. 1.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, art. 2 ust. 3.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Wsparcie z urzędu pracy a rozliczenie PIT
  Korzystałeś ze wsparcia finansowanego z urzędu pracy w 2022 roku? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.

 • Prawa stażysty z urzędu pracy [INFOGRAFIKA]
  Staż jest nabywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy. Charakteryzuje się tym, że umowa zawierana jest między pracodawcą a urzędem pracy. Podpowiadamy, jakie uprawnienia przysługują bezrobotnemu, odbywającemu staż z urzędu pracy.

 • Wsparcie zatrudnienia, czyli o co najczęściej wnioskują pracodawcy do urzędu pracy
  Prowadzisz firmę i potrzebujesz pracownika? A może jesteś pracodawcą, który planuje podnieść kwalifikacje swojej kadry? Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, możesz korzystać ze wsparcia z powiatowego urzędu pracy.

 • Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu
  Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Formy aktywizacji zawodowej urzędu pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i dostajesz skierowanie z urzędu pracy na staż czy inną formę aktywizacji zawodowej? Sprawdź, jakie sytuacje będą miały wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz jego wysokość!

 • Organizator stażu i opiekun stażysty
  Staż, jako forma wsparcia z urzędu pracy, jest nabywaniem przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy.

 • Bon na zasiedlenie a działalność gospodarcza
  Przepisy zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać bon na zasiedlenie w związku podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Opisujemy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie w postaci bonu, podejmując działalność gospodarczą.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy