Powrót

Dofinansowanie wynagrodzeń dla domów pomocy społecznej (DPS)

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-11-23

Domy pomocy społecznej (DPS) oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ) uzyskały nowe wsparcie w ramach zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy. Prześledziliśmy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie.

Z początkiem lipca 2022 r. wszedł w życie przepis, dzięki któremu domy pomocy społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mogą liczyć na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika. Dotyczy to zatrudnienia skierowanej przez urząd pracy osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 

Na czym polega wsparcie?

Urząd pracy zwraca część lub całość kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych lub poszukujących pracy. Objęcie wsparciem nie może być dłuższe niż 12 miesięcy, natomiast wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

Kto może się starać o dofinansowanie?

O wsparcie mogą wnioskować:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia,
 • inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,

które po uzyskaniu zezwolenia wojewody mogą prowadzić domy pomocy społecznej (DPS).

 

O dofinansowanie do wynagrodzeń mogą starać się również jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ), czyli:

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • placówki wsparcia dziennego,
 • organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 • ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Czytaj także: Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników 50+

 

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Z dofinansowania nie będzie można skorzystać w sytuacji, kiedy skierowany bezrobotny lub poszukujący pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy był zatrudniony u wnioskodawcy.

Jeśli dana jednostka ma zaległości z wypłatami wynagrodzeń pracownikom lub obowiązkowymi składkami z tego wynikającymi, nie otrzyma refundacji. Urząd pracy nie zwróci bowiem kosztów wynagrodzenia jednostkom, które zalegają z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, wpłat na PFRON czy też zalegają z opłacaniem innych danin publicznych.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Podmiot prowadzący DPS albo jednostkę organizacyjną WRiPZ składa wniosek o zwrot kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne do wybranego powiatowego urzędu pracy.

 

Czytaj także: Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30. roku życia

 

Terminy

Na rozpatrzenie wniosku i wydane decyzji urząd pracy ma 30 dni. Jeśli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, wnioskującemu zostanie wyznaczony co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. W przypadku niedotrzymania terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Rozwiązanie umowy o pracę

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego lub poszukującego pracy.

 

Zwrot dofinansowania

W przypadku odmowy przyjęcia na zwolnione stanowisko pracy kolejnego zarejestrowanego w urzędzie pracy kandydata, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 57a.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, art. 3.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 57 ust. 1.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, art. 2 ust. 3.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Świadczenie aktywizacyjne [INFOGRAFIKA]
  Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Bon na zasiedlenie [INFOGRAFIKA]
  Bon na zasiedlenie to przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia forma wsparcia młodych osób, które postanowiły zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu podjęcia pracy w innym mieście. Jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać? Podpowiadamy.

 • Dni wolne w trakcie odbywania stażu
  Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

 • Czy staż jest płatny?
  Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy to oznacza, że za staż nie otrzymasz wynagrodzenia? Wyjaśniamy.

 • Stypendium za okres studiów podyplomowych dofinansowywanych z urzędu pracy. Co warto wiedzieć?
  Jedną z form wsparcia oferowaną przez powiatowe urzędy pracy jest dofinansowanie studiów podyplomowych osobie bezrobotnej. Oprócz sfinansowania kosztów takich studiów, urząd pracy wypłaca bezrobotnemu stypendium w trakcie trwania nauki. W jakiej wysokości? Przez jaki okres? Co warto wiedzieć o stypendium z tytułu odbywania studiów podyplomowych? Odpowiadamy.

 • Absolwent na rynku pracy, czyli sposoby na zdobycie umiejętności praktycznych
  Poszukiwanie pierwszej pracy nie jest łatwym zadaniem. Chcąc zdobyć doświadczenie w zawodzie potrzebna jest praca, ale pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników bez doświadczenia. Jakie są zatem inne sposoby na uzyskanie potrzebnych umiejętności bez nawiązywania stosunku pracy? Oto dwa rozwiązania, którymi warto się zainteresować.

 • Od czego zacząć organizację stażu, czyli podstawowe informacje dla pracodawcy
  Potrzebujesz pracownika, którego kwalifikacje będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami? Skorzystaj z pomocy urzędu pracy i zorganizuj staż w swojej firmie. Oto kilka przydatnych informacji.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy