Powrót

Dodatek aktywizacyjny a ciągłość zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-08-09

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która w trakcie przyznanego jej prawa do zasiłku podejmie pracę – samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy. Jednym z warunków pobierania tego dodatku jest pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres, na który świadczenie zostało przyznane. Odpowiadamy na kilka wątpliwości związanych z ciągłością zatrudnienia, ważną z punktu widzenia dodatku aktywizacyjnego.

Jak sama nazwa wskazuje, dodatek aktywizacyjny, ma być zachętą dla osób bezrobotnych pobierających zasiłek do aktywnego szukania pracy. Urząd pracy wypłaca to świadczenie już po wyrejestrowaniu się z urzędu, w czasie zatrudnienia. Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku jednak nie wcześniej niż podjęcie zatrudnienia. Warto podkreślić, że dodatek może być przyznany osobie, która będąc bezrobotną podjęła zatrudnienie. Świadczenie to nie przysługuje wstecznie, np. z pierwszej umowy o pracę, już po jej zakończeniu. Osoba, która złożyłaby wniosek dopiero podczas trwania drugiej umowy o pracę, nie podejmowałaby tej pracy jako bezrobotna, a więc dodatek aktywizacyjny w tej sytuacji nie przysługuje.  

 

Przerwa w zatrudnieniu, różni pracodawcy

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdziemy zasady przyznawania dodatku aktywizacyjnego, nie ma informacji o tym, że zmiana pracodawcy kończy wypłacanie tego świadczenia. Tak więc, zmiana pracodawcy lub podpisanie kolejnej umowy z tym samym pracodawcą nie powoduje zakończenia wypłaty dodatku. Ważne jednak, by zachowana była ciągłość (kontynuacja) zatrudnienia.

O kontynuacji zatrudnienia możemy mówić, jeśli nie było przerwy w świadczeniu pracy lub przerwa spowodowana była wystąpieniem dni wolnych od jej wykonywania.

Jeśli pomiędzy poszczególnymi umowami wystąpiła przerwa obejmująca dni robocze, nie można mówić o ciągłości zatrudnienia. Dlatego, jeżeli po zakończeniu jednej umowy o pracę lub zmianie pracodawcy miała miejsce przerwa (chociaż jeden dzień roboczy) przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę z tym samym lub innym pracodawcą prawo do dodatku aktywizacyjnego nie będzie przysługiwać.

Warto dodać, że jeżeli po zakończeniu jednej umowy osoba pobierająca dodatek zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotna i potem znowu podpisze (kolejną) umowę z tym samym pracodawcą dodatek aktywizacyjny już nie będzie przysługiwał. Stanowi o tym art. 48 ust. 4 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku dodatek aktywizacyjny nie będzie przysługiwał, jeśli podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.

Dodatek aktywizacyjny może być przyznany (po złożeniu kolejnego wniosku) w sytuacji, gdy osoba taka podpisze kolejną umowę z innym pracodawcą.

 

Dodatkowe informacje

Dodatek aktywizacyjny można otrzymać, jeżeli:

 • jako bezrobotny z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmie się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmie się zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będzie się otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Dodatek aktywizacyjny można otrzymywać:

 • przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli jako bezrobotny, z prawem do zasiłku z własnej inicjatywy podejmie się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
 • przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli podejmie się zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

 

Urzędy pracy rozpatrują przyznanie dodatku aktywizacyjnego w oparciu o złożony wniosek, obowiązujące przepisy oraz wewnętrzny regulamin, który może wprowadzać dodatkowe zasady przyznawania wsparcia.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Art. 48).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem przysługującym bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy podjęli samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Co według przepisów oznacza zatrudnienie i inna praca zarobkowa? Odpowiadamy.

 • Bezrobotny vs. poszukujący pracy [INFOGRAFIKA]
  Jeśli osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy nie spełnia ustawowych warunków do nabycia statusu bezrobotnego, urząd może nadać jej status poszukującego pracy. Czym różnią się te dwa statusy? Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice.

 • Dni wolne w trakcie odbywania stażu
  Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy