Powrót

Dodatek aktywizacyjny a ciągłość zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-08-09

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która w trakcie przyznanego jej prawa do zasiłku podejmie pracę – samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy. Jednym z warunków pobierania tego dodatku jest pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres, na który świadczenie zostało przyznane. Odpowiadamy na kilka wątpliwości związanych z ciągłością zatrudnienia, ważną z punktu widzenia dodatku aktywizacyjnego.

Jak sama nazwa wskazuje, dodatek aktywizacyjny, ma być zachętą dla osób bezrobotnych pobierających zasiłek do aktywnego szukania pracy. Urząd pracy wypłaca to świadczenie już po wyrejestrowaniu się z urzędu, w czasie zatrudnienia. Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku jednak nie wcześniej niż podjęcie zatrudnienia. Warto podkreślić, że dodatek może być przyznany osobie, która będąc bezrobotną podjęła zatrudnienie. Świadczenie to nie przysługuje wstecznie, np. z pierwszej umowy o pracę, już po jej zakończeniu. Osoba, która złożyłaby wniosek dopiero podczas trwania drugiej umowy o pracę, nie podejmowałaby tej pracy jako bezrobotna, a więc dodatek aktywizacyjny w tej sytuacji nie przysługuje.  

 

Przerwa w zatrudnieniu, różni pracodawcy

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdziemy zasady przyznawania dodatku aktywizacyjnego, nie ma informacji o tym, że zmiana pracodawcy kończy wypłacanie tego świadczenia. Tak więc, zmiana pracodawcy lub podpisanie kolejnej umowy z tym samym pracodawcą nie powoduje zakończenia wypłaty dodatku. Ważne jednak, by zachowana była ciągłość (kontynuacja) zatrudnienia.

O kontynuacji zatrudnienia możemy mówić, jeśli nie było przerwy w świadczeniu pracy lub przerwa spowodowana była wystąpieniem dni wolnych od jej wykonywania.

Jeśli pomiędzy poszczególnymi umowami wystąpiła przerwa obejmująca dni robocze, nie można mówić o ciągłości zatrudnienia. Dlatego, jeżeli po zakończeniu jednej umowy o pracę lub zmianie pracodawcy miała miejsce przerwa (chociaż jeden dzień roboczy) przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę z tym samym lub innym pracodawcą prawo do dodatku aktywizacyjnego nie będzie przysługiwać.

Warto dodać, że jeżeli po zakończeniu jednej umowy osoba pobierająca dodatek zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotna i potem znowu podpisze (kolejną) umowę z tym samym pracodawcą dodatek aktywizacyjny już nie będzie przysługiwał. Stanowi o tym art. 48 ust. 4 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku dodatek aktywizacyjny nie będzie przysługiwał, jeśli podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.

Dodatek aktywizacyjny może być przyznany (po złożeniu kolejnego wniosku) w sytuacji, gdy osoba taka podpisze kolejną umowę z innym pracodawcą.

 

Dodatkowe informacje

Dodatek aktywizacyjny można otrzymać, jeżeli:

 • jako bezrobotny z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmie się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmie się zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będzie się otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Dodatek aktywizacyjny można otrzymywać:

 • przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli jako bezrobotny, z prawem do zasiłku z własnej inicjatywy podejmie się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
 • przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli podejmie się zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

 

Urzędy pracy rozpatrują przyznanie dodatku aktywizacyjnego w oparciu o złożony wniosek, obowiązujące przepisy oraz wewnętrzny regulamin, który może wprowadzać dodatkowe zasady przyznawania wsparcia.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Art. 48).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem przysługującym bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy podjęli samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Co według przepisów oznacza zatrudnienie i inna praca zarobkowa? Odpowiadamy.

 • Bezrobotny vs. poszukujący pracy [INFOGRAFIKA]
  Jeśli osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy nie spełnia ustawowych warunków do nabycia statusu bezrobotnego, urząd może nadać jej status poszukującego pracy. Czym różnią się te dwa statusy? Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy