Powrót

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Pierwsze kroki

Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła sfinansowania nowego przedsiębiorstwa w pierwszej fazie jego działalności. W naszym poradniku podpowiadamy Ci, z jakich źródeł możesz skorzystać, zakładając własny biznes.

Są to:

 • środki z Funduszu Pracy;
 • środki z Unii Europejskiej, m.in.:
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
  • Regionalne Programy Operacyjne.

PAMIĘTAJ!

Brak własnych funduszy nie oznacza, że musisz zrezygnować z własnego biznesu!

Środki z Funduszu Pracy

Ubieganie się o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy to najlepsze rozwiązanie, jeżeli jesteś zarejestrowaną osobą bezrobotną, poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunem osoby niepełnosprawnej albo jesteś absolwentem centrum integracji społecznej, albo absolwentem klubu integracji społecznej.

Możesz ubiegać się o takie środki, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadziłeś działalności gospodarczej ani nie posiadałeś wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku posiadania wpisu - oświadczysz o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • zakładaną działalność będziesz prowadzić przez minimum 12 miesięcy,
 • wykorzystasz otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem,
 • nie skorzystałeś ze środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

Od dnia 21 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1380), które daje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie się wliczał do wymaganego okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny:
  • propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
  • innej pracy zarobkowej,
  • szkolenia,
  • stażu,
  • przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przerwałeś z własnej winy:
  • szkolenia,
  • stażu,
  • przygotowania zawodowego dorosłych,
  • wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych,
  • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • zamierzasz prowadzić działalność na terenie Polski.

Poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej musisz być osobą, która:

 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych;
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub na zakup ziemi możesz otrzymać, jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz spełniasz następujące warunki:

 • został z Tobą rozwiązany stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • nie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych,
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy pracowałeś i osiągałeś z tego tytułu wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni,
 • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

Pomoc z urzędu pracy jest bezzwrotna. Zwrotowi podlega jedynie równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. Informację o wysokości udzielanej dotacji możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Urząd pracy może jednak ustalić niższą kwotę dotacji.

Ubiegając się o środki z Funduszu Pracy, składasz we właściwym powiatowym urzędzie pracy kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, w którym wymagane są następujące informacje:

 • kwota, o jaką wnioskujesz,
 • rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
 • specyfikację wydatków  przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest możliwość składania tego samego wniosku kilkakrotnie. Z reguły urzędy prowadzą kilka naborów w ciągu roku. Jeśli nie uda Ci się w pierwszej edycji, nic straconego! Powinieneś śledzić ogłoszenia o konkursach, ponieważ terminy składania wniosków ustalają poszczególne urzędy.

Ubiegając się o dotację, pamiętaj o poręczeniach. Formami zabezpieczenia zwrotu środków z Funduszu Pracy mogą być:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Jeśli wniosek otrzyma pozytywną ocenę, zostanie podpisana umowa. Zobowiązuje ona do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy oraz do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania (taka dotacja jest wtedy bezzwrotna), wydatkowania środków zgodnie z wnioskiem oraz rozliczenia się z otrzymanej dotacji w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

PAMIĘTAJ!

Będziesz musiał zwrócić otrzymaną dotację wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli naruszysz warunki umowy!

Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Środki z Unii Europejskiej

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w związku z potrzebami reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) znalazły się działania skierowane do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 lat (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. Młodzież NEET).

Wśród głównych zadań programu dotyczących zatrudnienia osób młodych uwzględnione zostały m. in. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach wsparcia osoby młode zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o:

 • bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa;
 • doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia biznesu;
 • wsparcie pomostowe.

Dzięki środkom PO WER realizowane będą  projekty wspierające m in. rozwój przedsiębiorczości.

Regionalne Programy Operacyjne

Istnieją również inne programy unijne wspierające przedsiębiorców. Każde województwo ma swój Regionalny Program Operacyjny. Regionalne Programy Operacyjne są często uzupełnieniem Krajowych Programów Operacyjnych. Wsparcie mogą otrzymać projekty najlepsze i charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Sprawdź, czy w Twoim regionie taki program oferuje wsparcie na działalność gospodarczą.

Wyszukiwarka dotacji znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

PAMIĘTAJ!

Procedury postępowania mogą być różne w różnych instytucjach dysponujących unijnymi środkami, dlatego też przed ubieganiem się o dotacje sprawdź, na jakich zasadach są one udzielane!

 

Coś więcej?

W Polsce działają instytucje i organizacje oferujące przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rozpoczynającym działalność, informacje i dofinansowanie, np.:

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

AIP oferują wsparcie w praktycznych działaniach rynkowych przez wsparciem osób przed założeniem działalności gospodarczej oraz umożliwienie beneficjentom prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym, szkoleniowym itp.    

Bieżące działania możesz śledzić w Internecie.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.