Powrót

Zawieszenie działalności gospodarczej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Przedsiębiorca, który z różnych przyczyn zmuszony jest zaprzestać prowadzenia firmy, nie musi od razu z niej rezygnować. Może na pewien czas ją zawiesić.

Przedsiębiorca zawiesza działalność gospodarczą na podstawie wniosku. Można złożyć go osobiście bądź listem poleconym w urzędzie gminy lub on-line za pośrednictwem portalu CEIDG. Złożenie wniosku on-line wymaga podpisu elektronicznego, profilu ePUAP lub podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo potwierdzenia w inny sposób, akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

Komu przysługuje prawo do zawieszenia

Działalność gospodarczą mogą zawiesić przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Za zatrudnione osoby uważa się te, które mają zawartą umowę o pracę – bez względu na jej rodzaj, bądź pracują na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Przedsiębiorca zawierający jedynie umowy cywilnoprawne ma prawo do zawieszenia działalności.

Zawiesić działalność mogą także przedsiębiorcy, których pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym.

Okres zawieszenia

Działalność może zostać zawieszona bezterminowo, ale na co najmniej 30 dni.

Jeśli przedsiębiorca nie zgłosi wznowienia, zawieszenie będzie trwać – nie zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Zawieszenie a ZUS

Po złożeniu wniosku o zawieszenie działalności CEIDG lub urząd gminy wysyła informację do ZUS-u, który sporządza dokumenty wyrejestrowujące płatnika składek oraz osoby współpracujące i członków rodzin. O sporządzonych dokumentach przedsiębiorca jest informowany przez ZUS pisemnie. Wyrejestrowanie ze składek ZUS oznacza, iż przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym działalność zostanie wznowiona. Nie musi również składać deklaracji rozliczeniowych. Wyjątek stanowi jedynie miesiąc, w trakcie którego doszło do zawieszenia.

Przedsiębiorca nie musi zgłaszać dokonania zawieszenia działalności dodatkowo w urzędzie skarbowym. Informacja ta przesyłana jest automatycznie na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1.

Należy pamiętać, iż w okresie zawieszenia nie można wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej ma prawo:

  • wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (oraz obowiązek regulować zobowiązania);
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

PIT a zawieszona działalność

W związku z tym, iż w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może osiągać przychodów jest zwolniony z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wyjątek stanowi sprzedaż wyposażenia lub środków trwałych lub przychód z należności powstałych jeszcze przed okresem zawieszenia – w tym przypadku należy wpłacić zaliczki na podatek dochodowy za okres uzyskania przychodów bezpośrednio po wznowieniu działalności. Natomiast, gdy zawieszenie działalności obejmuje zakończenie roku, podatnik w zeznaniu rocznym wykazuje kwoty przychodów z działalności gospodarczej i płaci z tego tytułu podatek należny na koniec roku.

Podatek VAT

W trakcie zawieszenia działalności nie trzeba składać deklaracji za okresy, których zawieszenie dotyczy.

Zwolnienie nie dotyczy podatników dokonujących:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • importu usług lub nabywających towary,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Pamiętaj!

Okres przysługiwania ZUS-u preferencyjnego biegnie wraz z okresem zawieszenia działalności.

Dodatkowe informacje nt. zawieszenia działalności gospodarczej można znaleźć na stronie internetowej biznes.gov.pl.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.