Powrót

Zasady zatrudniania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-07

Fakt, że pracownik będzie wykonywał obowiązki służbowe w formie telepracy, może być uzgodniony z pracodawcą zarówno na etapie podpisywania umowy (wówczas w umowie dodatkowo określa się warunki wykonywania pracy), jak i w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku zmiana warunków zatrudnienia może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub też pracodawcy.

PAMIĘTAJ!

Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy.

Jeżeli wykonywanie obowiązków służbowych w formie telepracy nie spełni oczekiwań którejkolwiek ze stron lub też z innych względów jedna ze stron będzie chciała powrócić do tradycyjnego systemu pracy, w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem dotyczącym zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli jednak wniosek pracownika będzie złożony po upływie tego terminu, pracodawca powinien, oczywiście w miarę możliwości, uwzględnić ten wniosek.

Wiele osób z pewnością zastanawia się, czy telepracownicy mają prawo do urlopu. Tak jak każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę mają oni prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Ze względu jednak na zadaniowy charakter wykonywanej przez nich pracy, w związku z planami urlopowymi pracownika, pracodawca powinien uwzględnić mniejszy zakres obowiązków w miesiącu, w którym pracownik planuje np. 2-tygodniowy urlop.

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu telepracownika:

  • pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy;
  • jest zobowiązany do ubezpieczenia tego sprzętu;
  • pokrywa koszty związane z instalacją sprzętu, serwisem, eksploatacją i konserwacją;
  • zapewnia telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.