Powrót

Zasady zatrudniania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-05-08

PAMIĘTAJ!

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej względem pracownika:

 • o którym mowa w art. 142(1) § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy,
 • pracownicy w ciąży,
 • wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W tych przypadkach pracodawca może odmówić pracy zdalnej, jeśli jej wykonywanie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Praca zdalna może być wykonywana również okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Przepisy dotyczące pracy zdalnej nakładają na pracodawców obowiązki. Należą do nich:

 • wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej,
 • zmiany w umowach o pracę,
 • konsultacje ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • konieczność określenia procedur ochrony danych osobowych,
 • ustalenie zasad pokrycia kosztów wykonywania pracy zdalnej przez pracownika,
 • ustalenie zasad BHP w pracy zdalnej,
 • ustalenie zasad sposobów kontroli pracy zdalnej.

W przypadku wykonywania pracy zdalnej (całkowitej lub częściowej) pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.

W przypadku, kiedy pracownik korzysta z własnych materiałów i narzędzi pracy, to ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej z pracodawcą. Ekwiwalent można zastąpić ryczałtem dziennym lub miesięcznym.

Pracodawca zobowiązany jest również pokryć inne koszty niż określone powyżej bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu ze związkami zawodowymi w regulaminie, w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu z pracownikiem.

 

 

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (rozdział IIc)

 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.