Powrót

Zamknięcie działalności gospodarczej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Pierwszym krokiem przy zamykaniu działalności gospodarczej powinno być złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o likwidacji firmy. Wniosek CEIDG-1 może być złożony: osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta, drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG, listem poleconym do urzędu gminy/miasta pod warunkiem opatrzenia go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza lub w najbliższym urzędzie gminy/miasta przez pełnomocnika, który będzie posiadał pełnomocnictwo oraz wniesie opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Od obowiązku wniesienia opłaty skarbowej zwolnieni są pełnomocnicy, którzy są rodziną strony: zstępni, wstępni lub rodzeństwo. Opłaty nie wnoszą także pełnomocnicy, którzy zostali wskazani we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG jako upoważnieni do prowadzenia spraw w imieniu właściciela firmy.

Wniosek o wykreślenie wpisu musisz złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania (ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej) wykonywania działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku CEIDG-1 powoduje jednocześnie poinformowanie o tym fakcie urzędu skarbowego i wykreślenie z rejestru REGON. Jeśli jesteś płatnikiem VAT, zobowiązany jesteś złożyć dodatkowy dokument.

Pamiętaj!

Data zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Zamknięcie firmy a VAT

Przedsiębiorca, który był płatnikiem VAT-u i zamyka firmę, musi przygotować spis z natury, czyli remanent na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Spis polega na stworzeniu wykazu majątku firmy, w którym umieszcza się środki trwałe - składniki majątku przeznaczone do użytkowania dłużej niż rok o wartości początkowej ponad 10 000 zł.

Spis z natury dla celów podatku VAT jest niezbędny dla ustalenia podatku VAT od składników majątku przekazywanych na potrzeby osobiste prowadzącego działalność gospodarczą. Opodatkowanie VAT dotyczy tych towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bez względu na to, czy podatnik z prawa do tego odliczenia skorzystał. Nie trzeba robić spisu takich towarów, co do których prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługiwało. Nie ma również tego obowiązku, jeśli korzystało się ze zwolnienia z VAT-u.

W sytuacji, gdy podczas remanentu wyliczona zostanie nadpłata VAT-u, w celu jego zwrotu należy złożyć w urzędzie skarbowym prośbę o zwrot.

Razem z deklaracją do urzędu skarbowego składa się oświadczenie o przeprowadzeniu wspomnianego spisu z natury. Dodatkowo, należy również poinformować urząd skarbowy o zakończeniu działalności gospodarczej na formularzu VAT-Z, w terminie 7 dni od momentu likwidacji firmy.

PIT

Na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych nie trzeba sporządzać remanentu likwidacyjnego i wysyłać do urzędu. Wystarczy sporządzić wykaz składników majątku, który należy przechowywać w dokumentacji.

W wykazie powinny znaleźć się takie informacje, jak:

  • nazwa składnika majątku, data zakupu i wartość początkowa,
  • kwota wydatków poniesionych na zakup i kwota wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu,
  • w przypadku  środka trwałego – metoda amortyzacji i suma odpisów amortyzacyjnych.

Księga przychodów i rozchodów

W celu zamknięcia księgi przychodów i rozchodów należy sporządzić wyżej opisany spis z natury, z tą różnicą, że bez środków trwałych. Podsumowania zapisów w księdze przychodów i rozchodów należy dokonać w dniu zakończenia działalności gospodarczej, ujmując również wartość spisu z natury. Po podliczeniu KPiR otrzymamy dochód z prowadzenia działalności gospodarczej, od którego należy zapłacić podatek dochodowy. Wpłaty trzeba dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale), w którym firma została zamknięta. Dochody z zamkniętej działalności gospodarczej należy też ująć w rozliczeniu rocznym PIT.

Zamykając firmę, warto zadbać o spłacenie długów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku niespłacenia długów wierzyciele będą mogli dochodzić swoich wierzytelności wobec byłego przedsiębiorcy.

Kasa fiskalna

Zamykając działalność, należy pamiętać także o zamknięciu kasy fiskalnej. Następuje to w obecności pracownika urzędu skarbowego, który dokonuje odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej i sporządza protokół.

ZUS a koniec biznesu

Jak wspominaliśmy wyżej, złożony wniosek CEIDG-1 powoduje zgłoszenie do ZUS, który wyrejestruje Cię z urzędu jako płatnika składek, sporządzając druk ZUS ZWPA. Dodatkowo, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o wykreślenie, musisz sam złożyć dokumenty dotyczące wyrejestrowania z ubezpieczeń Ciebie oraz członków rodziny na drukach ZUS ZWUA, ZCNA.

Dokumentacja

W terminie 5 lat od daty zakończenia roku, w którym działalność została zamknięta, były przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać dokumenty firmy: księgowe, podatkowe oraz te związane z jej zamknięciem.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.