Powrót

Warunki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Kto spośród cudzoziemców może dokonać rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy mogą zarejestrować się:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do UE;
 • obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. Konfederacja Szwajcarska);
 • obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członkowie ich rodzin (art. 10 ust. 1 lit. b, d, e i f Umowy Wystąpienia),
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce status uchodźcy;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach -
  są to cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy:
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • z powodu posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE w związku z tym, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce.
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na  pobyt tolerowany;
 • cudzoziemcy korzystający w Polsce z ochrony czasowej;
 • cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony międzynarodowej w Polsce;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce wizę wydaną ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach);
 • cudzoziemcy towarzyszący w Polsce cudzoziemcowi (obywatelowi państwa członkowskiego UE, państwa EOG, państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi) jako członkowie rodziny;
 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy -
  są to cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:
  • w celu wykonywania pracy,
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki ze względu na posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy w tym zawodzie, bądź
  • w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji;
 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni  w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywateli polskich, którzy:
  • uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo
  • po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE przebywają w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w paszporcie stempla, który potwierdza złożenie wniosku w terminie i nie zawiera braków formalnych, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;
 • cudzoziemcy towarzyszący w Polsce obywatelowi polskiemu jako członek rodziny.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 1 pkt 2)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy