Powrót

Umowa zlecenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Umowa zlecenia, to umowa cywilnoprawna regulowana Kodeksem cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej.

Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Strony umowy zlecenia tradycyjnie nazywa się zleceniodawcą (zlecający wykonanie określonych czynności) i zleceniobiorcą (wykonującym zlecenie).

Umowę zlecenia, jako umowę cywilnoprawną, cechuje:

  • swobodne kształtowanie jej treści,
  • nieokreślenie dobowych i tygodniowych limitów czasu pracy,
  • od dobrej woli stron umowy zależy wprowadzenie płatnych zwolnień lekarskich i urlopów,
  • dobrowolność w ustalaniu terminu i miejsca pracy,
  • możliwość zastąpienia zleceniobiorcy przez osobę trzecią.

Zbyt wiele elementów pracowniczych spowodowałoby przekształcenie jej w umowę o pracę.

Umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym czasie, mogą to zrobić obie strony. Gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strona w dokonanym wypowiedzeniu określa inny termin zakończenia umowy. Ponadto w umowie zlecenia można określić termin wypowiedzenia umowy.

Składki

Tytuł ubezpieczenia  Emerytalne  Rentowe  Chorobowe  Wypadkowe  Zdrowotne
Student lub uczeń do 26. roku życia  NIE  NIE  NIE  NIE  NIE
Osoba zatrudniona w innej firmie z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym  TAK lub NIE (dobrowolne)  TAK lub NIE (dobrowolne)  NIE  NIE - jeśli nie ma składek emerytalnych i rentowych
TAK lub NIE, jeśli są składki emerytalne i rentowe (TAK, jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, NIE – jeśli poza siedzibą)
 TAK
 Własny pracownik  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
 Osoba bezrobotna  TAK  TAK  TAK lub NIE (dobrowolne)  TAK, jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, NIE – jeśli poza siedzibą  TAK
Osoba zatrudniona w innej firmie z wynagrodzeniem niższym od minimalnego  TAK  TAK  TAK lub NIE (dobrowolne)  TAK, jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, NIE – jeśli poza siedzibą  TAK
Emeryt, rencista  TAK  TAK  TAK lub NIE (dobrowolne)  TAK, jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, NIE – jeśli poza siedzibą

 TAK

Kolejna umowa -zlecenie w tym samym czasie  TAK (do minimalnego wynagrodzenia) lub NIE (dobrowolne po przekroczeniu minimalnego wynagrodzenia z poprzednich umów)  TAK (do minimalnego wynagrodzenia) lub NIE (dobrowolne po przekroczeniu minimalnego wynagrodzenia z poprzednich umów)  NIE  NIE – jeśli nie ma składek emerytalnych i rentowych
TAK lub NIE, jeśli są składki emerytalne i rentowe (TAK, jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, NIE – jeśli poza siedzibą)
 TAK
 Przedsiębiorca  TAK lub NIE (dobrowolne tylko przy pełnym ZUS-ie)  TAK lub NIE (dobrowolne tylko przy pełnym ZUS-ie)  NIE  NIE – jeśli nie ma składek emerytalnych i rentowych
TAK lub NIE, jeśli są składki emerytalne i rentowe (TAK, jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, NIE – jeśli poza siedzibą)
 TAK
 

Wysokość procentowa składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń:

  • emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru składek (po 9,76% opłacają zleceniodawca i zleceniobiorca),
  • rentowe – 8% podstawy wymiaru (6,5% opłaca zleceniodawca, a 1,5% zleceniobiorca),
  • chorobowe – 2,45% podstawy (w całości opłaca zleceniobiorca),
  • wypadkowe – zróżnicowane w zależności od stopnia ryzyka i wynosi od 0,67% do 3,86% (w całości opłaca zleceniodawca),
  • zdrowotne – 9% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszone o 13,71%, tj. składki finansowane przez zleceniobiorcę łącznie ze składką na ubezpieczenie chorobowe.

PAMIĘTAJ!

Osoby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniające warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z innych tytułów, podlegać będą ubezpieczeniom również z innych tytułów.

Od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia wynosi 27,70 zł.

Umowa zlecenia z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy jest wliczana do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.