Powrót

Świadectwo pracy i PIT-11

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Świadectwo pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dokument ten należy sporządzić rzetelnie, gdyż pracownik ma prawo nie tylko domagać się jego wydania, lecz także żądać sprostowania wadliwego dokumentu, a nawet odwołać się do sądu pracy. Wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy. Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Jeżeli jest to niemożliwe, wtedy nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia ustania stosunku pracy powinien przesłać świadectwo pracy za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej.

Pracodawca zwolniony jest z obowiązku wystawiania świadectwa pracy, gdy zamierza podpisać umowę z tą samą osobą w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydanie odpisu świadectwa pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej.

PIT-11

Pracodawca po ustaniu stosunku pracy w trakcie roku ma obowiązek przygotować informację podatkową PIT-11 wyłącznie na wniosek pracownika. Ma na to 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek taki nie zostanie złożony, wtedy PIT-11 musi zostać sporządzony do końca lutego następnego roku (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 39).

PAMIĘTAJ!

Świadectwo pracy powinieneś otrzymać zaraz po ustaniu zatrudnienia! Nie ma znaczenia, czy rozliczyłeś się z pracodawcą z tytułu zakończenia pracy.
Jeżeli po rozwiązaniu umowy pracodawca zawrze z Tobą kolejną, nie ma obowiązku wydawania Ci świadectwa pracy (chyba że wystąpisz do niego z takim wnioskiem).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.