Назад

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-04

Otrzymałeś od urzędu pracy decyzję o nienależnie pobranym zasiłku dla bezrobotnych? Zastanawiasz się, co mogło być przyczyną? Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach bezrobotny zostaje wezwany do zwrotu pobranego świadczenia, o jaką kwotę upomina się urząd i w jakim terminie powinien nastąpić zwrot pobranych środków.

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany osobie, która w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała przynajmniej 365 dni. Warunkiem jest osiąganie wynagrodzenia co najmniej minimalnego, od którego pracodawca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy. Bezrobotny, aby go pobierać, musi w tym czasie pozostawać w rejestrze urzędu pracy, czyli spełniać warunki osoby bezrobotnej wymienione w ustawie. Jeśli z jakiegoś powodu bezrobotny traci swój status, a urząd pracy zdążył już wypłacić świadczenie, uznaje się je za nienależnie pobrane.

 

Termin i kwota zwrotu

Osoba bezrobotna, która nienależnie pobrała zasiłek, powinna go zwrócić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z urzędu pracy. Zwrot obejmuje kwotę otrzymanego świadczenia wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Czytaj także: Zasiłek dla osób bezrobotnych

 

Kiedy urząd wzywa do zwrotu zasiłku?

Sytuacje, w jakich może dojść do nienależnie pobranego zasiłku to np.:

 • niepoinformowanie urzędu pracy w wyznaczonym terminie o okolicznościach mających wpływ na utratę statusu osoby bezrobotnej,
 • nieprawdziwe oświadczenia, sfałszowana dokumentacja lub inne świadome wprowadzenie w błąd urzędu pracy przez bezrobotnego,
 • zasiłek wypłacony za okres, za który osoba bezrobotna nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał jego pomniejszenia,
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • zasiłek wypłacony z Funduszu Pracy za okres po śmierci bezrobotnego,
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego.

 

Czytaj także: Utrata i zawieszenie świadczeń

 

Przedawnienie roszczenia

Roszczenia z tytułu zasiłku dla bezrobotnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do jego nabycia. Natomiast roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu w tym samym terminie, ale licząc od dnia ich wypłaty.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 76).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Kiedy przychód nie wpływa na status osoby bezrobotnej
  Zarejestrowany bezrobotny nie może mieć dochodów, ale może mieć przychód. W jakiej wysokości?

 • Przychód a rejestracja w urzędzie pracy
  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

 • Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może dłużej pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
  Czy fakt samotnego wychowywania dziecka ma wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującym dziecko, zmieni się czas pobierania zasiłku? Odpowiadamy.

 • Uznanie w Polsce stażu pracy z Ukrainy
  Uznanie stażu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) regulują unijne przepisy o koordynacji świadczeń społecznych. Co w przypadku, jeśli praca była wykonywana w kraju trzecim? Czy ten okres zatrudnienia może zostać zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

 • Praktyki absolwenckie a status osoby bezrobotnej
  Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do odbycia takiej praktyki.

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – na co zwrócić uwagę?
  Rejestracja w urzędzie pracy nie oznacza automatycznego przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jakie warunki należy spełniać, aby go otrzymać? Od kiedy jest on naliczany? Na jakie terminy bezrobotny powinien zwrócić uwagę? Wyjaśniamy.

 • Zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej a zasiłek dla bezrobotnych
  Jaki wpływ na prawo do zasiłku i okres jego wypłacania ma zawieszenie działalności gospodarczej, a jaki zamknięcie działalności? Odpowiadamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a ciągłość zatrudnienia
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która w trakcie przyznanego jej prawa do zasiłku podejmie pracę – samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy. Jednym z warunków pobierania tego dodatku jest pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres, na który świadczenie zostało przyznane. Odpowiadamy na kilka wątpliwości związanych z ciągłością zatrudnienia, ważną z punktu widzenia dodatku aktywizacyjnego.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy