Назад

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-04

Otrzymałeś od urzędu pracy decyzję o nienależnie pobranym zasiłku dla bezrobotnych? Zastanawiasz się, co mogło być przyczyną? Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach bezrobotny zostaje wezwany do zwrotu pobranego świadczenia, o jaką kwotę upomina się urząd i w jakim terminie powinien nastąpić zwrot pobranych środków.

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany osobie, która w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała przynajmniej 365 dni. Warunkiem jest osiąganie wynagrodzenia co najmniej minimalnego, od którego pracodawca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 6 lub 12 miesięcy. Bezrobotny, aby go pobierać, musi w tym czasie pozostawać w rejestrze urzędu pracy, czyli spełniać warunki osoby bezrobotnej wymienione w ustawie. Jeśli z jakiegoś powodu bezrobotny traci swój status, a urząd pracy zdążył już wypłacić świadczenie, uznaje się je za nienależnie pobrane.

 

Termin i kwota zwrotu

Osoba bezrobotna, która nienależnie pobrała zasiłek, powinna go zwrócić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z urzędu pracy. Zwrot obejmuje kwotę otrzymanego świadczenia wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Czytaj także: Zasiłek dla osób bezrobotnych

 

Kiedy urząd wzywa do zwrotu zasiłku?

Sytuacje, w jakich może dojść do nienależnie pobranego zasiłku to np.:

 • niepoinformowanie urzędu pracy w wyznaczonym terminie o okolicznościach mających wpływ na utratę statusu osoby bezrobotnej,
 • nieprawdziwe oświadczenia, sfałszowana dokumentacja lub inne świadome wprowadzenie w błąd urzędu pracy przez bezrobotnego,
 • zasiłek wypłacony za okres, za który osoba bezrobotna nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał jego pomniejszenia,
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • zasiłek wypłacony z Funduszu Pracy za okres po śmierci bezrobotnego,
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego.

 

Czytaj także: Utrata i zawieszenie świadczeń

 

Przedawnienie roszczenia

Roszczenia z tytułu zasiłku dla bezrobotnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do jego nabycia. Natomiast roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu w tym samym terminie, ale licząc od dnia ich wypłaty.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 76).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - co do zasady - przysługuje osobom, które w trakcie rejestracji w urzędzie pracy udokumentują odpowiedni okres pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jak zatem w świetle przepisów o zasiłku dla bezrobotnych, wygląda kwestia przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Pełnienie roli w zarządzie spółki a rejestracja w urzędzie pracy
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki nie wlicza się w żaden z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe? Podpowiadamy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy