Powrót

Utrata i zawieszenie świadczeń

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Kiedy utracisz prawo do zasiłku?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych tracisz w momencie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej.

Kiedy nie przysługuje prawo do zasiłku?

Jeżeli:

  • odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu nie podjąłeś szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie.
  • otrzymałeś przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej – zasiłek nie przysługuje Ci przez okres, za który otrzymałeś ww. świadczenia;
  • otrzymałeś odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę – zasiłek nie przysługuje Ci przez okres, za który otrzymałeś odszkodowanie;
  • odbywasz odpłatną praktykę absolwencką i otrzymujesz z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia - zasiłek nie będzie Ci przysługiwał za okres, w którym otrzymywałeś ww. świadczenie;
  • przebywasz za granicą lub pozostajesz w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (całkowity okres zgłoszonego do powiatowego urzędu pracy pobytu za granicą lub braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego) – zasiłek nie przysługuje Ci przez ten okres;
  • prowadziłeś pozarolniczą działalność i korzystałeś z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,

Okres pobierania zasiłku zostaje Ci skrócony o czas nieprzysługiwania zasiłku, o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33, 75)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia