Назад

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-10

Kiedy utracisz status osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej utracisz, jeżeli:

 • podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo rozpoczniesz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (liczy się data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, określona we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a nie data dokonania wpisu do ewidencji);
 • otrzymasz z Funduszu Pracy lub PFRON-u środki lub pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej albo podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej;
 • rozpoczniesz realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpiszesz kontrakt socjalny;
 • odmówisz bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy;
 • odmówisz bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
 • nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomisz w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 • będziesz pozostawał niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (wliczana jest także każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosząca mniej niż 30 dni kalendarzowych);
 • nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 • nie przedstawisz zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny (druk ZUS ZLA);
 • nie przedstawisz zaświadczenia o odbywaniu leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • z własnej winy przerwiesz staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych, realizację indywidualnego planu działania lub inną formę pomocy;
 • z własnej winy przerwiesz program przygotowania zawodowego dorosłych i nie przystąpisz do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 • z własnej winy przerwiesz udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lup przez ośrodek pomocy społecznej;
 • sam złożysz wniosek o wykreślenie z ewidencji powiatowego urzędu pracy;
 • będziesz przebywał za granicą lub będziesz w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia dłużej niż 10 dni łącznie w jednym roku kalendarzowym.

 

Od którego momentu i na jak długo możesz utracić status osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej utracisz od następnego dnia po:

 • otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • rozpoczęciu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisaniu kontraktu socjalnego;
 • dniu skierowania na szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne, których nie podejmiesz.

Jeśli odmówisz bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja  albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, utracisz status bezrobotnego od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Jeśli z własnej winy przerwiesz szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych, udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja  lub inną formę pomocy określoną w ustawie, utracisz status bezrobotnego od dnia przerwania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania formy pomocy,
 • 180 dni w przypadku drugiego przerwania formy pomocy,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania formy pomocy.

Jeśli po skierowaniu nie podejmiesz szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, utracisz status bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia formy pomocy,
 • 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia formy pomocy,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia formy pomocy.

Jeśli nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomisz w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, utracisz status bezrobotnego od dnia niestawiennictwa na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
 • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

Jeśli z własnej winy przerwiesz przygotowanie zawodowe dorosłych albo nie przystąpisz do egzaminu, utracisz status osoby bezrobotnej na okres 6 miesięcy.

Jeżeli pozostajesz niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (wliczana jest także każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosząca mniej niż 30 dni kalendarzowych), statusu osoby bezrobotnej zostaniesz pozbawiony z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

 

Jak ponownie możesz uzyskać status osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej będziesz mógł ponownie uzyskać po upływie wskazanego wyżej okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych warunków.

 

Dodatkowe informacje

Nie zostaniesz pozbawiona statusu osoby bezrobotnej, będąc w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku, gdy sama złożysz wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnej.

Starosta nie może również pozbawić statusu osoby bezrobotnej:

 • matki dziecka;
 • ojca dziecka w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;
 • bezrobotnego po przysposobieniu dziecka;
 • bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie

z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

Nie zostaniesz pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli uzyskasz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w urzędzie pracy, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem Twojego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do kolejnego dnia po otrzymaniu środków.

Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33, 53h)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy