Назад

Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-22

Przebywasz na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym? Sprawdź, co z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym.

Przebywanie na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim nie wpływa na okres urlopu wypoczynkowego. W zależności od stażu pracy, liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26) będzie w całości dostępna dla matki lub ojca po powrocie z takiego urlopu.

 

Czytaj także: Urlop wypoczynkowy- wymiar urlopu

 

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim

Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dotyczy to także pracownika - ojca wychowującego dziecko lub pracownika - innego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3 Kodeksu pracy, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim jest uprawnieniem pracownicy, a nie jej obowiązkiem. Pracownica może złożyć wniosek w innym, odpowiadającym jej, terminie. Jeżeli jednak zdecyduje się na złożenie wniosku w innym czasie, pracodawca ma prawo odmowy udzielenia urlopu wypoczynkowego. 

Warto zaznaczyć, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest zobowiązany taki urlop wykorzystać.

 

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Od daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego zależy, czy urlop wypoczynkowy za dany rok będzie przysługiwał.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca tego roku albo w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca roku kalendarzowego.

Oznacza to, że jeśli urlop wychowawczy rozpocznie się najwcześniej od 2 stycznia, to prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje w pełnym wymiarze, tj. 20 lub 26 dni, dlatego że urlop wychowawczy rozpoczął się po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu. Krótko mówiąc, za rok, w którym rozpoczyna się urlop wychowawczy, przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze.

W przypadku gdy urlop wychowawczy rozpocznie się 2 stycznia 2020 r. i zakończy się 31 grudnia 2022 roku, to za rok 2020 pracownikowi będzie przysługiwało 20 lub 26 dni urlopu, a za rok 2021 i 2022 urlop wypoczynkowy nie będzie przysługiwał.

W razie urlopu wychowawczego przypadającego w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 31 marca 2022 r., urlop wypoczynkowy za 2020 r. będzie przysługiwał w pełnym wymiarze, za rok 2022 urlop nie przysługuje, a za rok 2021 urlop wypoczynkowy będzie naliczony proporcjonalnie (pomniejszony o styczeń, luty i marzec).

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Praca na próbę – czy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia?
  Czy próbny nieodpłatny dzień pracy jest zgodny z przepisami? Jakie są możliwości weryfikacji potencjalnego pracownika przed nawiązaniem z nim dłuższej współpracy? Podpowiadamy.

 • Pierwszy urlop wypoczynkowy
  Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego oraz odpłatnego urlopu wypoczynkowego, nawet jeśli podejmuje pierwszą pracę w swoim życiu. Na wymiar przysługującego urlopu mają wpływ okres zatrudnienia oraz wykształcenie danej osoby. Podpowiadamy, jak wyliczyć pierwszy urlop pracownika!

 • Aneks do umowy o pracę [INFOGRAFIKA]
  Podpisanie umowy o pracę z pracownikiem nie oznacza, że warunki w niej zawarte nie mogą ulec zmianie. Jeśli strony umowy postanowią zmienić jakiś zapis, powinien zostać sporządzony aneks do umowy. Sprawdź, jakie warunki można zmienić przy pomocy aneksu, a kiedy powinna być sporządzona nowa umowa.

 • Rozmowa o prawie pracy [WYWIAD]
  „Państwowa Inspekcja Pracy nie tylko kontroluje, ale również wspomaga pracodawców” – mówi Piotr Kalbron. Z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach rozmawialiśmy m.in. o działaniach PIP, błędach pracodawców, legalizacji zatrudnienia cudzoziemców i planowanych zmianach w prawie pracy. Zapraszamy do lektury.

 • Prawo do urlopu tacierzyńskiego i ojcowskiego, gdy matka dziecka nie pracuje
  Urlop tacierzyński i ojcowski to uprawnienia rodzicielskie przysługujące pracującemu ojcu. Nie są to jednak tożsame terminy. Podpowiadamy, jakie są różnice pomiędzy tymi uprawnieniami oraz czy przysługują one ojcu dziecka, gdy matka nie pracuje.

 • Błędy na świadectwie pracy – co zrobić?
  Następstwem rozwiązania umowy o pracę jest wręczenie pracownikowi świadectwa pracy, które powinno być prawidłowo wypełnione. Należy to do obowiązków pracodawcy. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy pracownik po otrzymaniu dokumentu zauważy na nim błędy. Co powinien wtedy zrobić? Jak powinien zareagować? Wyjaśniamy!

 • Umowa na okres próbny – planowane zmiany w prawie pracy
  W związku z koniecznością wdrożenia przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, w polskim ustawodawstwie planowane są zmiany dotyczące m.in. umów o pracę na okres próbny. Podpowiadamy, jakie są wytyczne w tym zakresie.

 • Czy umowa o pracę i umowa zlecenia muszą być zawarte na piśmie?
  Umowa o pracę i umowa zlecenia to dwa najpopularniejsze rodzaje zawieranych umów między pracodawcami / zleceniodawcami a pracownikami / zleceniobiorcami. I chociaż obie formy dotyczą świadczenia pracy, to wiele je różni. Jak jest z formą zawierania tych umów? Czy zawsze trzeba to zrobić na piśmie? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy