Назад

Co należy zrobić po zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-02

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje zatrudnienie cudzoziemców z pięciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po jego zarejestrowaniu pracodawca ma obowiązek informacyjny. Jaki? Ponadto, opisujemy kiedy nie jest wymagany wpis nowego oświadczenia do ewidencji.

Przepisów dotyczących oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy należy szukać przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 88z. Zgodnie z ustępęm 13 tego artykułu pracodawca ma obowiązek informacyjny po uzyskaniu oświadczenia.   

 

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Pracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 • podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń,
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec rozpocznie pracę zgodnie z datą określoną w zarejestrowanym oświadczeniu, pracodawca powiadamia pisemnie (może to również zrobić za pośrednictwem praca.gov.pl) urząd pracy w ciągu 7 dni o podjęciu pracy przez cudzoziemca.

Jeżeli jednak cudzoziemiec nie rozpoczął pracy w dniu wskazanym w oświadczeniu, należy poinformować urząd o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Informacja o tym, że cudzoziemiec nie rozpoczął pracy nie sprawia, że oświadczenie traci swoją ważność. Cudzoziemiec może podjąć na nim pracę w późniejszym terminie.

 

Czytaj także: Cudzoziemcy - praca w okresie między jednym a drugim zezwoleniem

 

W art. 88z ust. 16 czytamy, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń lub cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie takiego oświadczenia mogą powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej pracy.

Oznacza to, że o zakończeniu pracy może, ale nie musi (nie jest to obowiązek), poinformować urząd pracy zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec (pracownik).

 

Zmiany bez nowego oświadczenia

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera również przepis (art. 88z ust. 12), który określa okoliczności (zmiany) niewymagające uzyskania nowego oświadczenia.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej,
 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 

Czytaj także: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 2023

 

Oznacza to, że gdy np. pracodawca wpisał w oświadczeniu, że zawrze z cudzoziemcem umowę zlecenia, a potem w trakcie zatrudnienia chce ją zmienić na umowę o pracę, aby to zrobić, nie musi uzyskiwać nowego oświadczenia. Jednak odwrotna sytuacja, czyli zamiana umowy o pracę na umowę zlecenia, wymaga nowego dokumentu (zarejestrowania oświadczenia).

Podobnie inne zmiany – niewymienione wyżej – jak np. zmiana wymiaru czasu pracy lub liczby godzin w tygodniu lub w miesiącu czy obniżenie wynagrodzenia, będą wymagały od pracodawcy zarejestrowania nowego oświadczenia.

 

Szczegółowych informacji w kwestiach związanych zatrudnianiem cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – niewypracowanie zadeklarowanej ilości godzin
  Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia i dokumentu legalizującego taką pracę zastanawiają się, co w przypadku niewypracowania zadeklarowanej ilości godzin? Czy mogą wypłacić wynagrodzenie za rzeczywiście przepracowane godziny? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne
  Cudzoziemcy, którzy starają się o pobyt czasowy w Polsce powinni zadbać o to, by wniosek składany w urzędzie wojewódzkim nie zawierał braków formalnych. Dlaczego to takie ważne? Odpowiadamy.

 • Powierzenie pracy cudzoziemcowi - różnica między powiadomieniem a oświadczeniem
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to jedna z form legalizacji pracy cudzoziemca w Polsce. Rejestruje się je w powiatowym urzędzie pracy. Ta sama instytucja przyjmuje też powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy. Co powinien wybrać pracodawca, który planuje zatrudnić obywatela Ukrainy? Na co powinien zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

 • Zezwolenie na pracę typu A i jeden z obowiązków pracodawcy
  Zezwolenie na pracę typu A legalizuje pracę cudzoziemców, którzy nie są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia, w Polsce. Pracodawca powinien pamiętać o obowiązkach, które na nim spoczywają po uzyskaniu dokumentu. Jednym z nich jest przekazanie zezwolenia cudzoziemcowi. W ilu egzemplarzach i w jakiej formie? Odpowiadamy.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy, który uzyskał dla cudzoziemca zezwolenie na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zatrudniasz cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Masz obowiązki informacyjne względem urzędu wojewódzkiego. Sprawdź, jakie!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy